Общо събрание на акционерите

Общото събрание на акционерите на „ЕНЕРГО-ПРО Продажби" АД включва всички акционери на дружеството с право на глас, които участват в него лично или чрез представител. Право на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание.

Дружеството провежда редовни и извънредни общи събрания. 

Общото събрание на акционерите на „ЕНЕРГО-ПРО Продажби" АД се провежда по седалище на дружеството в гр. Варна, Република България. Редовното Общо събрание се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година.

Извънредно Общо събрание на акционерите се свиква при необходимост от решаване на въпроси, включени в компетентността на Общото събрание, които не могат да бъдат отложени до следващото редовно общо събрание.

Компетентност на Общото събрание на акционерите:

 1. изменя и допълва устава на дружеството,
 2. увеличава и намалява капитала,
 3. преобразува и прекратява дружеството,
 4. избира и освобождава членовете на Надзорния съвет, определя размера на възнагражденията и гаранциите за управление на членовете на Надзорния съвет,
 5. назначава и освобождава регистрирани одитори,
 6. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд „Резервен” и за изплащане на дивиденти,
 7. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност,
 8. освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет,
 9. решава и всички други въпроси, предоставени в неговата компетентност от Устава.

Уставът на “ЕНЕРГО-ПРО Продажби” АД е основният устройствен акт на дружеството. Той регламентира основните правно-организационни и корпоративни аспекти от дейността му, процедурата за свикване и провеждане, както и компетентността на Общото събрание на акционерите, функциите, задълженията и отговорността на корпоративните ръководства, както и други важни условия, свързани с дейността на дружеството.

Актуален устав на дружеството можете да изтеглите тук.

Общото събрание на акционерите на „ЕНЕРГО-ПРО Продажби" АД включва всички акционери на дружеството с право на глас, които участват в него лично или чрез представител. Право на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание.

Дружеството провежда редовни и извънредни общи събрания. 

Общото събрание на акционерите на „ЕНЕРГО-ПРО Продажби" АД се провежда по седалище на дружеството в гр. Варна, Република България. Редовното Общо събрание се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година.

Извънредно Общо събрание на акционерите се свиква при необходимост от решаване на въпроси, включени в компетентността на Общото събрание, които не могат да бъдат отложени до следващото редовно общо събрание.

Компетентност на Общото събрание на акционерите:

 1. изменя и допълва устава на дружеството,
 2. увеличава и намалява капитала,
 3. преобразува и прекратява дружеството,
 4. избира и освобождава членовете на Надзорния съвет, определя размера на възнагражденията и гаранциите за управление на членовете на Надзорния съвет,
 5. назначава и освобождава регистрирани одитори,
 6. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд „Резервен” и за изплащане на дивиденти,
 7. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност,
 8. освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет,
 9. решава и всички други въпроси, предоставени в неговата компетентност от Устава.