Клиентски данни
Какво е клиентски номер?

Клиентският номер е 10-цифрен, уникален идентификационен номер, който улеснява вашия достъп до информация и услуги.

За какво ми е необходим клиентски номер?

Клиентският номер ви е необходим за идентификация при заявяване на услуги или при запитвания на нашата денонощна телефонна линиия 0700 800 61, в Центровете за обслужване на клиенти или на Интернет страницата ни.

Не знам клиентския си номер. Откъде мога да го получа?

Лесен начин да научите своя клиентски номер е от последната сметка (фактура) за електроенергия. Позвънете на нашата денонощна телефонна линия 0700 800 61 за помощ или допълнителни указания.

Абонатен номер

Абонатният номер указва обекта, за който ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД ви снабдява с електроенергия. Ако вие сте клиент на компанията за два обекта, например едно жилище и един гараж с отделен електромер, то те ще имат различни абонатни номера.

Клиентска карта - къде мога да я получа?

Персоналната клиентска карта ви позволява да разполагате с вашия клиентски номер, в случай на необходимост. Вашата клиентска карта можете да получите в Център за обслужване на клиенти на ЕНЕРГО-ПРО.

Как да актуализирам адрес за кореспонденция, имейл адрес, телефон за връзка?

- Посетете удобен за Вас Център за обслужване на клиенти на ЕНЕРГО-ПРО за актуализация на адрес за кореспонденция, имейл адрес, телефон за връзка;

- Актуализирайте онлайн своя имейл адрес и телефон за връзка на Интернет страницата ни на адрес: https://update.energo-pro.bg/ 

Лични данни
Какво трябва да направя, ако личните ми данни в базата данни на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД са непълни/неточни?

За сигурна, бърза и лесна комуникация с ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД и за да имате възможност да заявявате всички услуги, е необходимо личните клиентски данни - три имена и ЕГН/ЛНЧ за физически лица, или име и БУЛСТАТ/ЕИК за юридически лица в нашата база данни да са актуални и пълни. Можете да актуализирате своите данни по едни от следните начини:

- На място - в най-близкия Център за обслужване на клиенти;

- Като изпратите на електронната ни поща: service@energo-pro.bg попълнена и подписана с квалифициран електронен подпис (КЕП) декларация за актуализация на клиентски данни.

Позвънете на нашата денонощна телефонна линия 0700 800 61 за помощ или допълнителни указания.

Защитени ли са личните ми данни, които предоставям на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД?

Да. ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД е регистриран администратор на лични данни по ЗЗЛД (Закон за защита на личните данни) и обработва и съхранява личните данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни. Политиката за поверителност и защита на личните данни на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД можете да намерите тук.

Новоприсъединен обект
Закупих / Наследих / Наех / Придобих имот, който не е електрозахранен. Какво следва да направя?

Ако вашият обект все още не е присъединен към електроразпределителната мрежа, е необходимо да стартирате процедура по присъединяване на обекта към електроразпределителното дружество, което има лизенция за лизенционната територия на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД – Електроразпределение Север АД. Повече за това можете да научите на сайта на Електроразпределение Север АД https://www.erpsever.bg/.

След като процедурата в електроразпределителното дружество бъде завършена, Вие можете да станете клиент на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД в случаите на временно захранване за строителни нужди или за постоянно захранване на вашия обект.

Какви документи следва да предоставя?

Заявления за попълване и документите, които трябва да предоставите в различните случаи са следните

 Случай

Вие сте физическо лице

Вие сте юридическо лице

Временно строително табло („времянка“)

1. Заявление за продажба на електрическа енергия от ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД при Общи условия (ФЛ)

2. Документ за самоличност (за справка)

3. Копие на пълномощно, ако се представлява от упълномощено лице (оригинал за справка)

4. Копие на становището/договора за присъединяване/допълнителното споразумение, издадени от електроразпределителното дружество с включена клауза за временно строително табло.

5. Служебна бележка от електроразпределителното дружество за изградени присъединителни съоръжения за временното строително табло.

 1. Заявление за продажба на електрическа енергия от ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД при Общи условия (ЮЛ)

2. Документ за самоличност (за справка)

3 Копие на пълномощно, ако се представлява от упълномощено лице (оригинал за справка)

4. Копие на становището/договора за присъединяване/допълнителното дпоразумение, издадени от електроразпределителното дружество с включена клауза за временно строително табло.

5. Служебна бележка от електроразпределителното дружество за изградени присъединителни съоръжения за временното строително табло.

Постоянно захранване

Във всички случаи:

Във всички случаи:

1. Заявление за продажба на електрическа енергия от ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД при Общи условия (ФЛ)

2. Документ за самоличност (за справка)

3. Копие на пълномощно, ако се представлява от упълномощено лице (оригинал за справка)

4. Служебна бележка за изградени присъединителни съоръжения, издадена от електроразпределителното дружество.

1. Заявление за продажба на електрическа енергия от ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД при Общи условия (ЮЛ)

2. Документ за самоличност (за справка) на представляващия юридическото лице.

3. Копие на пълномощно, ако се представлява от упълномощено лице (оригинал за справка)

4. Служебна бележка за изградени присъединителни съоръжения, издадена от електроразпределителното дружество.

1. Документ, удостоверяващ правото на собственост или вещното право на ползване върху имота (оригинал или нотариално заверено копие за справка).

2. Документ за въвеждане в експлоатация при нов или реконструиран обект.

3. Копие на договора за присъединяване, сключен с електроразпределителното дружество.

1. Документ, удостоверяващ правото на собственост или вещното право на ползване върху имота (оригинал или нотариално заверено копие за справка).

2. Документ за въвеждане в експлоатация при нов или реконструиран обект.

3. Копие на договора за присъединяване, сключен с електроразпределителното дружество.

1. Документ, удостоверяващ правото на собственост или вещното право на ползване върху имота (оригинал или нотариално заверено копие, за справка)

2. Нотариално заверено съгласие от останалите съсобственици на имота, партидата за електрическа енергия да се заведе на ваше име или съгласие от останалите съсобственици на имота, декларирано лично в Център за обслужване на клиенти на ЕНЕРГО-ПРО.

3. Документ за въвеждане в експлоатация при нов или реконструиран обект.

4. Копие на договора за присъединяване, сключен с електроразпределителното дружество.

1. Документ, удостоверяващ правото на собственост или вещното право на ползване върху имота (оригинал или нотариално заверено копие, за справка)

2. Нотариално заверено съгласие от останалите съсобственици на имота партидата за електрическа енергия да се заведе на името на представляваното от вас юридическо лице или съгласие от останалите съсобственици на имота, декларирано лично в Център за обслужване на клиенти на ЕНЕРГО-ПРО.

3. Документ за въвеждане в експлоатация при нов или реконструиран обект.

4. Копие на договора за присъединяване, сключен с електроразпределителното дружество.

1. Договор за наем (ползване), сключен между собственика/-ците на обекта и наемателя/ползвателя.

2. Нотариално заверено съгласие от собственика/-ците на обекта, наемателят/ползвателят да бъде клиент на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД за обекта, ако не е предвидена такава клауза в договора за наем, който да е нотариално заверен.

3. Документ за въвеждане в експлоатация при нов или реконструиран обект.

4. Копие на договора за присъединяване, сключен с електроразпределителното дружество.

1. Договор за наем (ползване), сключен между собственика/-ците на обекта и наемателя/ползвателя.

2. Нотариално заверено съгласие от собственика/-ците на обекта, наемателят/ползвателят да бъде клиент на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД за обекта, ако не е предвидена такава клауза в договора за наем, който да е нотариално заверен.

3. Документ за въвеждане в експлоатация при нов или реконструиран обект.

4. Копие на договора за присъединяване, сключен с електроразпределителното дружество.

Единствен наследник

1. Документ, удостоверяващ правото на собственост или вещното право на ползване върху имота (оригинал или нотариално заверено копие, за справка).

2. Удостоверение за наследници

3. Документ за въвеждане в експлоатация при нов или реконструиран обект.

4. Копие на договора за присъединяване, сключен с електроразпределителното дружество.

Един от няколко наследници

1. Документ, удостоверяващ правото на собственост или вещното право на ползване върху имота (оригинал или нотариално заверено копие за справка).

2. Удостоверение за наследници

3. Съгласие на всички останали наследници - нотариално заверено или лично декларирано в Център за обслужване на клиенти партидата да се прехвърли на ваше име.

3. Документ за въвеждане в експлоатация при нов или реконструиран обект.

4. Копие на договора за присъединяване, сключен с електроразпределителното дружество.

Представител на етажна собственост – асансьор, общи части и т.н.

1. Протокол и/или Решение на общо събрание, с което са избрани членове на управителен съвет и председател.

2. Решение на общо събрание на етажната собственост, с което е прието възлагането на физическото лице на дейностите по поддръжка на общите части и овластяването му да представлява етажната собственост в отношенията ѝ с ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД, и договора за поддръжка, в случаите на представителство от упълномощено лице.

3. Документ за въвеждане в експлоатация при нов или реконструиран обект.

4. Копие на договора за присъединяване, сключен с електроразпределителното дружество.

1. Решение на общо събрание на етажната собственост, с което е прието възлагането на юридическото лице на дейностите по поддръжка на общите части и овластяването му да представлява етажната собственост в отношенията ѝ с ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД, и договора за поддръжка, в случаите на представителство от упълномощено лице.

2. Документ за въвеждане в експлоатация при нов или реконструиран обект.

3. Копие на договора за присъединяване, сключен с електроразпределителното дружество.

 

 

Титуляр на Разрешение за поставяне на временен преместваем обект по смисъла на Закона за устройство на територията (барака, фургон и др.)

1. Разрешение за поставяне на временен преместваем обект по смисъла на Закона за устройство на територията на името на лицето-заявител.

2. Копие на становището за присъединяване, издадено от електроразпределителното дружество.

1. Разрешение за поставяне на временен преместваем обект по смисъла на Закона за устройство на територията на името на лицето заявител.

2. Копие на становището за присъединяване, издадено от електроразпределителното дружество.

Забележка: Документите Заявление за продажба на електрическа енергия от ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД при Общи условия (ФЛ) и Заявление за продажба на електрическа енергия от ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД при Общи условия (ЮЛ), могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на ЕНЕРГО-ПРО: https://energo-pro-sales.bg/bg/novi-klienti.

Къде мога да подам документите?

Документите може да подадете по един от следните начини:

- в Център за обслужване на клиенти на ЕНЕРГО-ПРО;

- на имейл service@energo-pro.bg, като документите бъдат сканирани и подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП) от заявителя на услугата;

- да ги изпратите по пощата на адрес: гр. Варна, бул. Владислав Варненчик №258, Варна Тауърс, Кула Г, за Дирекция Обслужване на клиенти. Към заявлението следва да приложите копия на документите, доказващи качеството на потребител/клиент, в случай на заявител-физическо лице, придружени с декларация-съгласие за обработване на документи от клиент. Съдържанието на заявлението и подписът на подателя на заявлението и декларацията/ите следва да са нотариално заверени, както и всички документи да са заверени с „Вярно с оригинала“, име, дата и подпис на заявителя.

Писмена декларация за съгласие от собственик/съсобственик/сънаследник в нотариално заверена форма се прилага задължително в оригинал.

Промяна на титуляр на партида
Закупих / Наследих / Наех / Придобих чрез дарение електроснабден имот. В какъв срок трябва да прехвърля партидата за електрическа енергия на мое име?

Необходимо е да прехвърлите партидата за електрическа енергия на свое име в 30 дневен срок.

Какви документи са необходими, за да прехвърля партидата за електрическа енергия на свое име?

Заявления за попълване и документите, които трябва да предоставите в различните случаи са следните:  

Вие сте физическо лице

(Документите Заявление за продажба на ел.енергия и Съгласие от собственик можете да изтеглите оттук: https://www.energo-pro.bg/bg/reguliran-pazar/kak-da-stana-klient)

Вие сте юридическо лице

(Документите Заявление за продажба на ел.енергия и Съгласие от собствениците можете да изтеглите оттук: https://www.energo-pro.bg/bg/reguliran-pazar/kak-da-stana-klient)

Единствен собственик

1. Заявление за продажба на електрическа енергия от ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД при Общи условия (ФЛ)

2. Документ за самоличност (за справка)

3. Документ, удостоверяващ правото на собственост или вещното право на ползване върху имота (оригинал или нотариално заверено копие, за справка)

4. Копие на пълномощно, ако се представлява от упълномощено лице (оригинал за справка)

 1. Заявление за продажба на електрическа енергия от ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД при Общи условия (ЮЛ)

2. Документ за самоличност (за справка)

3. Документ, удостоверяващ правото на собственост или вещното право на ползване върху имота (оригинал или нотариално заверено копие, за справка)

4. Копие на пълномощно, ако се представлява от упълномощено лице (оригинал за справка)

Имотът има няколко собственици

1. Заявление за продажба на електрическа енергия от ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД при Общи условия (ФЛ)

2. Документ за самоличност (за справка)

3. Документ, удостоверяващ правото на собственост или вещното право на ползване върху имота (оригинал или нотариално заверено копие, за справка)

4. Нотариално заверено съгласие от останалите съсобственици на имота, партидата за електрическа енергия да се заведе на Ваше име или съгласие от останалите съсобственици на имота, декларирано лично в Център за обслужване на клиенти на ЕНЕРГО-ПРО.

5. Копие на пълномощно, ако се представлява от упълномощено лице (оригинал за справка)

1. Заявление за продажба на електрическа енергия от ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД при Общи условия (ЮЛ)

2. Документ за самоличност (за справка) на представляващия юридическото лице

3. Документ, удостоверяващ правото на собственост или вещното право на ползване върху имота (оригинал или нотариално заверено копие, за справка)

4. Нотариално заверено съгласие от останалите съсобственици на имота партидата за електрическа енергия да се заведе на името на представляваното от Вас юридическо лице или съгласие от останалите съсобственици на имота, декларирано лично в Център за обслужване на клиенти на ЕНЕРГО-ПРО

5. Копие на пълномощно, ако се представлява от упълномощено лице (оригинал за справка)

Наемател

1. Заявление за продажба на електрическа енергия от ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД при Общи условия (ФЛ)

2. Документ за самоличност (за справка)

3. Договор за наем (ползване), сключен между собственика/-ците на обекта и наемателя/ползвателя

4. Нотариално заверено съгласие от собственика/-ците на обекта, наемателят/ползвателят да бъде клиент на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД за обекта, ако не е предвидена такава клауза в договора за наем, който да е нотариално заверен

5. Копие на пълномощно, ако се представлява от упълномощено лице (оригинал за справка)

1. Заявление за продажба на електрическа енергия от ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД при Общи условия (ЮЛ)

2. Документ за самоличност (за справка)

3. Договор за наем (ползване), сключен между собственика/-ците на обекта и наемателя/ползвателя

4. Нотариално заверено съгласие от собственика/-ците на обекта, наемателят/ползвателят да бъде клиент на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД за обекта, ако не е предвидена такава клауза в договора за наем, който да е нотариално заверен

5. Копие на пълномощно, ако се представлява от упълномощено лице (оригинал за справка)

Единствен наследник

1. Заявление за продажба на електрическа енергия от ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД при Общи условия (ФЛ)

2. Документ за самоличност (за справка)

3. Документ, удостоверяващ правото на собственост или вещното право на ползване върху имота (оригинал или нотариално заверено копие, за справка)

4. Удостоверение за наследници

5. Копие на пълномощно, ако се представлява от упълномощено лице (оригинал да справка)

Един от няколко наследници

1. Заявление за продажба на електрическа енергия от ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД при Общи условия (ФЛ)

2. Документ за самоличност (за справка)

3. Документ, удостоверяващ правото на собственост или вещното право на ползване върху имота (оригинал или нотариално заверено копие, за справка)

4. Удостоверение за наследници

5. Съгласие на всички останали наследници - нотариално заверено или лично декларирано в Център за обслужване на клиенти партидата да се прехвърли на Ваше име

6. Копие на пълномощно, ако се представлява от упълномощено лице (оригинал за справка)

 

Етажна собственост – асансьор, общи части и т.н.

1. Заявление за продажба на електрическа енергия от ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД при Общи условия (ФЛ)

2. Документ за самоличност на представляващия етажната собственост – председател на етажната собственост / упълномощено лице (за справка)

3. Протокол и/или Решение на общо събрание, с което са избрани членове на управителен съвет и председател.

4. Решение на общо събрание на етажната собственост, с което е прието възлагането на физическото лице на дейностите по поддръжка на общите части и овластяването му да представлява етажната собственост в отношенията ѝ с ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД, и договора за поддръжка, в случаите на представителство от упълномощено лице

1. Заявление за продажба на електрическа енергия от ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД при Общи условия (ЮЛ)

2. Документ за самоличност на представляващия Сдружение на собствениците / упълномощено лице (за справка)

3. Решение на общо събрание на етажната собственост, с което е прието възлагането на юридическото лице на дейностите по поддръжка на общите части и овластяването му да представлява етажната собственост в отношенията -ѝ с ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД, и договора за поддръжка, в случаите на представителство от упълномощено лице

Титуляр на Разрешение за поставяне на временен преместваем обект по смисъла на Закона за устройство на територията (барака, фургон и др.)

1. Заявление за продажба на електрическа енергия от ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД при Общи условия (ФЛ)

2. Документ за самоличност (за справка)

3. Разрешение за поставяне на временен преместваем обект по смисъла на Закона за устройство на територията на името на лицето-заявител

4. Копие на пълномощно, ако се представлява от упълномощено лице (оригинал за справка)

1. Заявление за продажба на електрическа енергия от ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД при Общи условия (ЮЛ)

2. Документ за самоличност на представляващия юридическото лице (за справка)

3. Разрешение за поставяне на временен преместваем обект по смисъла на Закона за устройство на територията на името на лицето заявител

4. Копие на пълномощно, ако се представлява от упълномощено лице (оригинал за справка)

Забележка: Документите: Заявление за продажба на електрическа енергия от ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД при Общи условия (ФЛ) и Заявление за продажба на електрическа енергия от ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД при Общи условия (ЮЛ), могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на ЕНЕРГО-ПРО: https://energo-pro-sales.bg/bg/novi-klienti.

Къде да подам документи за промяна на титуляр по партида?

- в Център за обслужване на клиенти на ЕНЕРГО-ПРО;

- на имейл service@energo-pro.bg, като документите бъдат сканирани и подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП) от заявителя на услугата;

- да ги изпратите по пощата на адрес: гр. Варна, бул. Владислав Варненчик №258, Варна Тауърс, Кула Г, за Дирекция Обслужване на клиенти. Към заявлението следва да приложите копия на документите, доказващи качеството на потребител/клиент, в случай на заявител-физическо лице, придружени с декларация-съгласие за обработване на документи от клиент. Съдържанието на заявлението и подписът на подателя на заявлението и декларацията/ите следва да са нотариално заверени, както и всички документи да са заверени с „Вярно с оригинала“, име, дата и подпис на заявителя.

Писмена декларация за съгласие от собственик/съсобственик/сънаследник в нотариално заверена форма се прилага задължително в оригинал.

Давам имота си под наем, какво да направя, за да се води партидата на наемателя?

- Сключете с наемателя договор за наем/ползване на обекта.

- Ако договорът ще бъде нотариално заверен, включете в него клауза, че сте съгласни наемателят да прехвърли партидата за електрическа енергия на свое име.

- Ако вече имате договор за наем и той не е нотариално заверен, попълнете Съгласие наемателят/ползвателят да бъде клиент на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД за обекта и го заверете нотариално.

- Наемателят може да промени титуляря на партидата, като подаде документи за смяна на титуляр.

Какво трябва да направя, ако вече не съм собственик/наемател на обект, а партидата за електрическа енергия се води на мое име?

- Небходимо е да приключите договорните си отношения с ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД за този конкретен обект.

- Срокът e до 30 (тридесет) дни след продажбата / прекратяването на договора за наем.

- Как? Това можете да направите, като подадете искане лично или чрез упълномощено лице в Център за обслужване на клиенти на ЕНЕРГО-ПРО.

- Попълнено искане за прекратяване на договорни отношения може да се изпрати и по пощата на адрес: гр. Варна, бул. Владислав Варненчик №258, Варна Тауърс, Кула Г, за Дирекция Обслужване на клиенти, като подписът на заявителя следва да е нотариално заверен.

- Искането може да се изпрати и на електронната поща на дружеството: service@energo-pro.bg, като бланката следва да бъде подписана с квалифициран електронен подпис (КЕП) от заявителя на услугата.

- След приемане на заявлението се отчитат показанията на електромера и се изготвя фактура за последното Ви задължение. Със заплащането на всички задължения, включително фактурата за последното ви задължение за конкретния обект, договорът за продажба на електроенергия се прекратява.

- Ако не прекратите договора си, вие продължавате да бъдете клиент на компанията за този обект и всички задължения, направени от следващите ползватели на имота/обекта, ще бъдат на ваше име и ще бъдат предявявани за плащане към вас.

202_OD-EP_202 Заявление за прекратяване на договорни отношения ЕНЕРГО-ПРО Продажби КС (физически лица)

352_OD-EP-352 Заявление за прекратяване на договорни отношения ЕНЕРГО-ПРО Продажби КС (юридически лица)

Цени
Къде мога да намеря информация за действащите цени на електроенергията и за промяна в цените?

Действащите към момента цени, както и цените за предходен период можете да намерите тук:

https://energo-pro-sales.bg/bg/za-klienta/klienti-na-reguliran-pazar/ceni-na-elektroenergijata 

Как се определят крайните цени на електроенергията?

Крайните цени на електроенергията за клиенти на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД се определят с решение на Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР), което се публикува на официалния ни сайт: https://www.energo-pro-sales.bg/

Как се изчислява фактурата за консумирана електроенергия в периода на промяна на цените? Необходимо ли е да съобщя показанията на електромера си към датата на промяна на цената?

- Не е необходимо да съобщавате показанията на електромера си към датата на промяна на цената на електрическата енергия.

- Консумираната от клиентите електроенергия в период, в който е имало промяна на цената, се разпределя пропорционално между дните от отчетния период, в които е била в сила старата цена, и дните от отчетния период, за които е в сила новата цена.

- Във фактурата се визуализира консумация за периода до датата на промяна на цените, остойностена по цени и тарифи, съгласно старото решение на КЕВР, и консумация за периода след датата на промяна на цените, остойностена по цени, съгласно новото решение на КЕВР.

Имам двойнотарифен електромер, а плащам само по цена за дневна тарифа.

-    Тарифността се заявява към електроразпределителното дружество при първоначалното присъединяване на обектите към електроразпределителната мрежа.

-    Възможно е Вашият електромер да отчита количеството изразходвана електрическа енергия по две тарифи (дневна и нощна), но остойностяването на консумираната електроенергия се извършва само по дневна тарифа, както е било първоначално заявено при присъединяването на обекта.

-  Бихте могли да заявите услуга за промяна тарифност на измерване на електрическата енергия към електроразпределителното дружество и да заплащате консумираната електрическа енергия по цени за дневна и нощна тарифа. Цената на услугата е съгласно Ценоразпис на Електроразпределение Север АД, който можете да намерите на следния адрес: https://erpsever.bg/web/files/richeditor/documents/cenorazpisi/pricelist-erp-sever-16-01-2020-bg.pdf. Електроразпределителното дружество ще съобщи за промяната на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД, след което ние ще променим начина, по който се фактурира изразходваната от Вас електроенергия.

Информация за фактури и плащания
Каква информация съдържа фактурата за електрическа енергия?

1. Име и адрес за кореспонденция на клиента; 2. Номер и дата на издаване на фактурата; 3. Данни на клиента; 4. Данни за обекта; 5. Канали за комуникация с доставчика; 6. Клиентски номер; 7. Данни за доставчика на електроенергия; 8. Основание - период на консумацията и номер на електромера; 9. Енергия - тарифи, показания, количество, крайни цени и стойност на консумираната ел. енергия за всяка от тях; 10. Сума за плащане с начислен ДДС; 11. Срок за плащане; 12. Следващо отчитане; 13. Начини на плащане; 14. Информация за преустановяване на захранването; 15. Допълнителна информация за крайната цена; 16. Препратка към детайлно обяснение на фактура на интернет страницата на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД;

Защо във фактурата ми за консумирана електрическа енергия има акциз?

Във връзка със задължителната хармонизация на българското законодателство с изискванията на европейските директиви в областта на косвените данъци, от 01.01.2007 г., електрическата енергия като стока се облага с акциз. Основата за облагане е потребеното количество електрическа енергия за съответния период на отчитане. Акцизът се начислява само върху цената за снабдяване. Той е в размер на 2,00 лв. за мегаватчас за стопански клиенти и има нулева стойност за битовите.

Плащам онлайн/ с платежно нареждане/ с директен дебит/ с незабавно инкасо. Как ще получа фактурата си?

Заявете безплатен абонамент за електронна фактура. Можете да получавате всеки месец своята фактура скоро след издаването ѝ на електронната си поща. Как?

- Попълнете Декларация за заявяване на електронна фактура за клиенти на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД - физически лица / Декларация за заяввяване на електронна фактура за клиенти на ЕНЕРГО-ПРО Продажби - юридически лица;

- Декларации за заявяване на електронна фактура могат да бъдат изтеглени от: https://energo-pro-sales.bg/bg/e-uslugi/zajavi-elektronna-faktura.   

- Подайте я в най-удобния за вас Център за обслужване на клиенти или я сканирайте и изпратете, подписана с квалифициран електронен подпис (КЕП) на имейл: service@energo-pro.bg

Как мога да получа копие на фактурата?

- Услугата копие на фактура е платена, съгласно утвърден Ценоразпис на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД;

- Подайте заявка за услугата и заплатете услугата в Център за обслужване на клиенти или заявете на имейл адрес service@energo-pro.bg и заплатете по банков път.

Как мога да заявя електронна фактура за консумирана електроенергия?

Услугата е безплатна и може да се заяви бързо и лесно:

Попълнете Декларация за заявяване на електронна фактура за клиенти на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД - физически лица / Декларация за заявяване на електронна фактура за клиенти на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД - юридически лица (документите могат да бъдат изтеглени от https://www.energo-pro-sales.bg/bg/e-uslugi/zajavi-elektronna-faktura 

- Подайте я в най-удобния за вас Център за обслужване на клиенти или я сканирайте и изпратете, подписана с квалифициран електронен подпис (КЕП) на имейл service@energo-pro.bg

Може ли да ми изпратите електронните фактури от началото на годината безплатно?

След подаване от Ваша страна на съответния сигнал за недоставена фактура в най-удобния за Вас Център за обслужване на клиенти на ЕНЕРГО-ПРО или на имейл service@energo-pro.bg, ще Ви бъде изпратена безплатно текущата фактура. Издаването на копие на фактура за изминал период е платена услуга.

Къде мога да проверя месечната си сметка за електроенергия?

•         Онлайн на интернет адрес: https://energo-pro.bg/bg/proverka-na-smetka-za-elektroenergiya;

•         На телефон 0700 800 61;

•         На имейл: service@energo-pro.bg;

•         В най-удобния за Вас Център за обслужване на клиенти;

•         На касите за заплащане на електрическа енергия на нашите партньори – EasyPay, Български пощи, Fast Pay.

Какво мога да направя, ако смятам, че сметката ми за консумирана електроенергия е неточна?

- Вижте показанията по отделните тарифи от получената фактура за последния отчетен период.

- Запишете текущите показания по тарифи от вашия електромер.

- Ако текущите показания, записани от вас, са по-ниски в сравнение с тези от фактурата, това може да се дължи на допусната грешка при отчитане или въвеждане на данните. При установена разлика можете да поискате корекция на фактурата по един от следните начини:

- Ако смятате, че електромерът ви не измерва правилно консумираната от вас електроенергия, обърнете се към електроразпределителното дружество - Електроразпределение Север АД.

Какъв е срокът за плащане на моята фактура за консумирана електроенергия?

Проверете:

• На сайта на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД: https://www.energo-pro.bg/bg/reguliran-pazar/bitovi-klienti/grafik-za-plashtane-na-elektroenergijata

• На телефон 0700 800 61;

• В най-близкия Център за обслужване на клиенти;

• В последната си фактура.

Как мога да плащам бързо и удобно. Начини за плащане на фактура.

Начините за плащане на Вашата фактура можете да видите тук

Притеснявам се от предстоящо преустановяване на захранването, защото крайният срок за плащане наближава. Кой е най-подходящият начин за плащане на сметка за консумирана електроенергия, ако искам плащането да пристигне при вас възможно най-бързо?

Плащанията на онлайн касите в Център за обслужване на клиенти и част от касите на партньора ни Български пощи, основно в големите населени места, се отразяват в ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД в момента на извършването им. В по-малките населени места, ако няма каси на дружеството, могат да бъдат използвани касите на ЕasyPay.

Защо след като съм заплатил задължението за консумирана електроенергия, сумата все още е посочена като дължима на Вашата интернет страница?

Възможни причини са:

- Информацията за дължимите суми на интернет страницата на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД се актуализира периодично и е възможно платените след датата на последната актуализация задължения да бъдат видими като дължими.

- Плащанията през нашите партньори EasyPay и ePay се изпращат към ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД на следващия работен ден.

- Ако сте заплатили вашето задължение с платежно нареждане, необходими са обикновено няколко дни, докато то постъпи по банковата сметка на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД и бъде отразено в информационната ни система.

- Ако заплащате вашето задължение с директен дебит / незабавно инкасо, имайте предвид, че обслужващата ви банка може да блокира сумата по банковата ви сметка, както и да я задържи до 10 дни, преди да я преведе по сметката на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД.

Трябва ли да уведомя ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД, ако искам да плащам чрез директен дебит / незабавно инкасо?

Да, ако сте стопански клиент и желаете да заплащате задълженията си чрез директен дебит. След заявяване на услугата в обслужващата Ви банка е необходимо да посетите най-удобния за Вас Център за обслужване на клиенти и да предоставите копие на съгласието за използване на услугата, или да го изпратите на електронна поща: service@energo-pro.bg

Какво представлява плащането чрез директен дебит (незабавно инкасо)? Какво е важно да знам, ако предпочета да плащам месечните си сметки за електроенергия чрез директен дебит (незабавно инкасо)?

Директният дебит е широко разпространен безкасов начин на плащане, при който текущото задължение се заплаща по банков път, автоматично всеки месец. Вие можете да се възползвате от този начин на плащане, като всичко което трябва да направите, е:

- Да използвате открита или откриете нова разплащателна сметка в лева в избрана от вас банка, в случай че сте клиент - юридическо лице.

- Обслужването на всички физически лица, клиенти на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД, се извършва от следните банки:

  • Банка ДСК;
  • Обединена Българска Банка;
  • Юробанк;
  • Експресбанк;
  • Първа Инвестиционна Банка;
  • Алианц Банк;
  • УниКредит Булбанк;
  • Райфайзенбанк.

- Да декларирате желанието си за директен дебит в избраната от Вас банка, попълвайки необходимите реквизити (вкл. клиентски и абонатен номер) в предоставения ви формуляр, който следва да е подписан от вас и подпечатан от обслужващата ви банка.

- Ако сте стопански клиент, трябва да ни предоставите един от екземплярите на подписано и подпечатано съгласие за директен дебит.

- Ако сте битов клиент, не е необходимо да ни предоставяте екземпляр от попълнения формуляр, тъй като банката ще ни уведоми за настъпилата промяна в начина на плащане.

Захранвайте разплащателната си сметка периодично, тъй като банката превежда месечното ви задължение само при налична сума по нея.

Имам заявена услуга директен дебит в банката. Защо не ми е отразено плащането?

-          Задълженията на юридически лица, клиенти на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД, със съгласие за директен дебит, се подават към обслужващата банка 5-6 работни дни преди настъпването на падежа им, като банката връща информация за инкасираните плащания ежедневно. В общия случай плащанията се отразяват в системата на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД на следващия ден след постъпването им по нашата банкова сметка.

-          Задълженията на физически лица, клиенти на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД, със съгласие за директен дебит, се подават към обслужващата банка 10 работни дни преди настъпването на падежа им, като банката връща информация за инкасираните плащания на последния ден от периода за плащане. Тогава плащането се отразява в системата на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД, което обяснява защо в някои случаи нашите клиенти виждат, че от банковата им сметка са удържани суми, но те все още не са разплатени в нашата система.

Имам съгласие за директен дебит в една от банките, но желая да си платя този месец тока на каса, защото така или иначе съм на ваша каса. Мога ли да направя това и трябва ли да ходя в банката допълнително. Има ли някаква опасност за дублирано плащане?

Съществува вероятност от дублиране на плащането, ако ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД вече е изпратило искане за директен дебит към банката. В случай на дублиране на плащане, е необходимо да информирате ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД, като попълните заявление в удобен за вас Център за обслужване на клиенти или ни го изпратите на електронна поща service@energo-pro.bg. Ние ще възстановим сумата по посочена от вас банкова сметка. Ако не подадете заявление за възстановяване на сумата, то тя ще бъде използвана за погасяване на следващи задължения.

Платих една и съща сметка за консумирана електроенергия два пъти. Какво трябва да направя, за да ми бъде възстановена двойноплатената сума?

В срок до датата на издаване на следващата фактура, можете да подадете писмено искане за възстановяване на двойноплатената сума в Център за обслужване на клиенти, на електронната ни поща service@energo-pro.bg, или по пощата на адрес гр. Варна, бул. "Владислав Варненчик" №258, Варна Тауърс, кула Г, Варна 9009. Ако пазите документи, удостоверяващи двойно плащане, като касов бон, фактура, платежно нареждане, извлечение от банкова сметка или разпечатка от банкомат или интернет, моля да ни ги предоставите. В случай че желаете сумата да ви бъде възстановена по банков път, е необходимо да предоставите банкова сметка.

Възстановяване на двойноплатената сума в брой се осъществява на каси в Център за обслужване на клиенти за суми до 500 лв.

Имам надвнесена сума от месечни плащания, но не пазя платежни документи - какво се случва?

В случай че не подадете заявление за възстановяване на двойноплатена сума по фактура до датата на издаване на следващата фактура, тя ще бъде използвана за погасяване на следващи задължения.

Какво следва, ако не успея да заплатя месечната си сметка за електроенергия в установения срок?

Ако не заплатите дължимата от вас сума в посочения срок, започва начисляване на лихва за забава в размер на законната лихва за всеки просрочен ден. След изтичането на 10 (десет) дни от крайния срок за плащане при битовите клиенти и 3 (три) дни при стопанските клиенти, се пристъпва към преустановяване на снабдяването с електрическа енергия. В случай че снабдяването се преустанови и не сте заплатили всички дължими суми за консумирана електрическа енергия, както и разходите за прекъсване и възстановяване на снабдяването, започва процедура по събиране на просроченото вземане по реда на действащото законодателство.

Защо ми е начислена лихва в месечната сметка за консумирана електроенергия?

Начисляването на лихва е общоприетият начин за обезщетяване при забавено изпълнение на парично задължение. Обезщетението за забава на плащането е в размер на законната лихва, чийто размер се определя от Министерски съвет по силата на разпоредбите на Закона за задълженията и договорите.

Как да заявя уведомяване, ако имам просрочено плащане по фактура?

Можете да регистрирате мобилен номер или e-mail за получаване на известия за предстоящо прекъсване на електрозахранването при забавено плащане:

- През интернет страницата на дружеството https://update.energo-pro.bg/; 

- В Центровете за обслужване на клиенти на ЕНЕРГО-ПРО;

- На електронната ни поща service@energo-pro.bg

Какви са възможностите за разсрочване / отсрочване на плащане на месечна сметка за консумирана електроенергия, ако в момента нямам финансовата възможност да я платя?

Можете да подадете искане да се разсрочи / отсрочи (до определена дата) плащането в най-удобен за вас Център за обслужване на клиенти, на електронната ни поща service@energo-pro.bg или на телефон 0700 800 61. При подписване на споразумителен протокол за разсрочено плащане / постигане на съгласие на отсрочване на плащането, снабдяването с електрическа енергия няма да бъде прекъсвано за съответните суми до уговорената дата.

Прекъсване и възстановяване на електрозахранване при просрочено плащане
Захранването ми е преустановено поради неплащане. Какво е необходимо да направя, за да бъде възстановено?

Трябва да заплатите просрочените задължения за електроенергия, заедно с начислените законови лихви за просрочие и разходите за прекъсване и възстановяване на електрозахранването.

Защо сте прекъснали електрозахранването ми само за една сметка?

ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД има право да поиска от електроразпределителното дружество да прекъсне снабдяването с електрическа енергия на потребител, в случай на забава на плащането или неплащане на дължимите суми за електрическа енергия и за разпределение. За всяко едно просрочено и незаплатено задължение електрозахранването може да бъде прекъснато, при спазване на регламентираните срокове за писмено предизвестяване на клиентите за предстоящото прекъсване или ограничаване на преноса на електрическа енергия.

Информация за крайните дати за плащане на сметките за електрическа енергия може своевременно да бъде достъпена на инернет адрес https://www.energo-pro.bg/bg/proverka-na-smetka-za-elektroenergiya

Как мога да бъда информиран за просрочено задължение и последващо прекъсване на снабдяването?

Можете да регистрирате мобилен номер или e-mail адрес за получаване на известия за забавено плащане и предстоящо прекъсване на електрозахранването :

- На интернет страницата на дружеството https://update.energo-pro.bg/; 

- В Център за обслужване на клиенти;

- На електронната ни поща service@energo-pro.bg

Колко време след плащане на таксата за възстановяване ще ми бъде възстановено електрозахранването?

Дружеството предоставя на клиентите обикновена и експресна услуги по възстановяване на електрозахранването, съгласно Ценоразпис на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД. При обикновената услуга електрозахранването се възстановява в срок до 12 часа на следващия работен ден. При експресната услуга електрозахранването се възстановява в срок до шест астрономически часа след отразяване на извършеното плащане от ваша страна, само при условие, че плащането е извършено преди 17:00 часа.

Предлагани услуги
Къде мога да получа информация за услуги, които се заплащат съгласно Ценоразпис на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД?

- На корпоративния сайт на дружеството https://www.energo-pro-sales.bg/bg/cenorazpis-na-dopylnitelni-uslugi 

- На електронната ни поща service@energo-pro.bg; 

- На телефон 0700 800 61;

- На място - в най-близкия Център за обслужване на клиенти.

Има ли алтернативен начин за заявяване на безплатни и платени услуги извън вашите Центрове за обслужване на клиенти?

- На телефон 0700 800 61;

- На електронната ни поща service@energo-pro.bg, като приложите искане, подписано с квалифициран електронен подпис (КЕП).

В случай че услугата се заплаща, съгласно утвърден Ценоразпис на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД, ще ви бъде изпратена проформа фактура за услугата на декларирания от вас адрес на електронна поща.

Балансиране
Какво е балансиращ пазар? Какво е балансираща група и защо не е ефективно да се правят индивидуални прогнози?

В условията на либерализация функционира балансиращ пазар на електрическа енергия, чиято цел е поддържането на баланс между производство и потребление в електроенергийната система. Балансиращата група представлява група от потребители, които са прехвърлили отговорността за балансиране на електроенергията на свободния пазар на регистриран координатор на балансираща група, като нейната цел е да компенсира отклоненията (небалансите) на измереното потребление спрямо прогнозите на отделните потребители, за да се намалят или спестят разходите за балансиране, които са следствие от тези отклонения. Участието в обща група за прогнозиране на потреблението осигурява на клиентите по-малки разходи за балансиране, тъй като разнопосочните отклонения на отделните участници в групата се компенсират взаимно.

Кой е отговорен за балансирането на крайните клиенти на регулиран пазар?

От 01.06.2014 г. това е служебно задължение на доставчиците на регулирания пазар (крайните снабдители) и ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД прави обобщени прогнозни графици за своите клиенти, присъединени към мрежа на ниво ниско напрежение. Участието в такава обща група осигурява на клиентите по-малки разходи за балансиране.

Как се заплащаха тези разходи преди въвеждането на балансиращите групи?

В електроенергийната система дейността по балансиране на електрическата енергия се е осъществявала винаги, като преди въвеждането на балансиращите групи за клиентите на регулиран пазар това се е случвало на държавно централизирано ниво. Разходите, които са се пораждали, са включвани от КЕВР към себестойността на закупуваната от ЕНЕРГО-ПРО Продажби електрическа енергия с дължимите суми към Електроенергиен системен оператор (ЕСО) и НЕК.

За кого отиват тези разходи?

Това са разходи за балансиране на цялата електроенергийна система и поради това събраните средства се превеждат на държавния ЕСО, който управлява системата. С тези средства ЕСО се разплаща с доставчиците / производителите на балансираща енергия, продадена/закупена за покриването на отклоненията във всеки отделен период.

Ако не потребявам електроенергия, ще плащам ли разход за балансиране на регулиран пазар?

Не. В момента разходите за балансиране на крайните клиенти на регулиран пазар са обвързани с обема на потребеното количество активна електрическа енергия.

Аз съм производител на електрическа енергия. Длъжен ли съм да участвам в балансираща група?

Участието в балансиращи групи е задължително за всички участници на пазара за електрическа енергия. Производителите, които продават произведената от тях електрическа енергия на регулиран пазар и не са сключили договор за участие в стандартна или комбинирана балансираща група, задължително са част от специалната балансираща група на съответния краен снабдител, с когото имат договор за изкупуване.

Като производител на електроенергия, защо трябва да плащам небаланс, след като в ЗЕ и ЗЕВИ пише, че енергията се изкупува по измерени количества?

Изчисляването и разпределянето на разходите от образуваните небаланси се извършва съобразно принципите за тяхното разпределяне, разписани в Общите условия на координатора на балансираща група. Производителите на електрическа енергия, включително от възобновяеми източници, заплащат разноски за покриване на небаланси в съответната балансираща група, на която са членове, само в случай на разлика в подадените от тях графици и реалното производство. Когато производителят не подава график за производство, координаторът на съответната балансираща група го изготвя от негово име. Производителите се балансират и заплащат предизвиканите за системата небаланси, които координаторът е изчислил съгласно методика за разпределяне на небалансите между членовете на балансиращата група, която координаторът изпраща за утвърждаване към КЕВР.

Като производител на електроенергия какъв документ ще ми бъде издаден за осчетоводяване на разходите за балансиране?

За разходите за небаланси и услугата администриране на балансираща група се издава една фактура от името на координатора на балансираща група към всеки производител за всеки отделен отчетен период. Фактурата ще бъде изпращана чрез е-фактура на деклариран имейл адрес.

Доставчик от последна инстанция (ДПИ)
Какво е доставчик от последна инстанция (ДПИ)?

Доставчик от последна инстанция е лице, на което е издадена лицензия съгласно Закона за енергетиката, и което доставя електрическа енергия в случаите, когато основният доставчик по силата на договор за покупко-продажба не е в състояние да продължи да извършва доставка поради обявяване в несъстоятелност, ликвидация, отнемане на лицензия или всякакво друго събитие, довело до временно или трайно преустановяване на доставката на електрическа енергия, както и на крайни клиенти, които не могат да бъдат клиенти на крайния снабдител до избора на друг доставчик.

Как се определя цената, по която ДПИ продава електроенергия на крайни клиенти?

Цената, по която ДПИ продава електроенергия на крайни клиенти, се образува съгласно „Методика за определяне на цените на електрическата енергия на ДПИ“ на КЕВР, приета с решение по т. 2 от Протокол №110/18.07.2013 г. и „Методика за определяне на тарифите и цените на електрическата енергия на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД в ролята му на доставчик от последна инстанция“. За всеки отчетен период след получаване на реалните данни от отчета на СТИ (електромерите) и сетълмента от ЕСО ЕАД, ЕНЕРГО-ПРО Продажби в ролята на ДПИ обявява на интернет страницата си цената, по която се заплаща потребената от клиентите електрическа енергия.

Има ли цени за дневна и нощна тарифа за клиентите на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД, в качеството му на ДПИ?

Дружеството продава електрическа енергия на своите клиенти само по тарифен план „Една скала”, т.е. по една и съща цена през всички часове на денонощието.

Ще ми бъде ли спрян токът, ако доставчикът ми на свободен пазар фалира или е отстранен от пазара?

В случай че настъпи събитие (обявяване в несъстоятелност, ликвидация, отнемане на лицензия, отстраняване от електроенергийния пазар или др.), поради което търговецът на електроенергия временно или трайно преустанови доставката на електрическа енергия, снабдяването с електроенергия се извършва от доставчик от последна инстанция (ДПИ). Смяната на търговеца на електроенергия с ДПИ се осъществява служебно от оператора на електроразпределителната мрежа по всяко време на месеца и не се отразява на захранването с електроенергия на крайния клиент.

Контакти и кореспонденция
Как мога да се свържа с ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД?

- На денонощен телефон: 0700 800 61

- На e-mail: service@energo-pro.bg 

- На адрес: Варна Тауърс, кула Г, бул. Владислав Варненчик 258, 9009 Варна

По какъв начин ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД осъществява кореспонденция с мен при необходимост - по телефон, с писмо, по имейл?

Всички уведомления от дружеството се изпращат на декларираните от вас данни за контакт, с които ние разполагаме, като се използва избраният от вас канал за комуникация – телефон, имейл, писмо.