Нови клиенти

ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД притежава лицензия за снабдяване с електрическа енергия от краен снабдител и лицензия за доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция за територия, която обхваща 9 административни области в Североизточна България - Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Разград, Русе, Силистра, Търговище и Шумен. Дружеството е титуляр и на лицензия за търговия с електрическа енергия, която покрива територията на Република България.

В качеството си на краен снабдител ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД може да Ви доставя електрическа енергия, ако сте битов или небитов* клиент с обекти, присъединени към електроразпределителната мрежа на ниво ниско напрежение.

* Считано от 01.10.2020 г. небитовите клиенти няма да имат право да се снабдяват от краен снабдител по регулирани от Комисията за енергийно и водно регулиране цени.

В качеството си на доставчик от последна инстанция ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД може да Ви доставя електрическа енергия:

- Ако Вашият обект е присъединен към електроразпределителната мрежа на ниво средно напрежение, докато направите избор на друг доставчик на свободния пазар на електрическа  енергия;

- Ако сте останали без доставчик на свободния пазар на електрическа енергия.

В качеството си на търговец  ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД може да Ви доставя електрическа енергия:

- Ако сте небитов  клиент, който до 01.10.2020 г. не е преминал на свободния пазар на електрическа енергия с избран друг доставчик (търговец).

- Ако сте клиент на свободен пазар.

В тази секция ще намерите полезна информация за това какво трябва да направите:

  • Ако искате да станете клиент на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД за нов обект, който тепърва ще бъде присъединен към електроразпределителната мрежа;
  • Ако сте закупили електроснабден имот;
  • Ако сте ползвател съгласно договор за наем или на друго основание на електроснабден имот;

НОВ ОБЕКТ

Ако вашият обект все още не е присъединен към електроразпределителната мрежа, е необходимо да стартирате процедура по присъединяване на обекта към електроразпределителното дружество, което има лизенция за лизенционната територия на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД – Електроразпределение Север АД. Повече за това можете да научите на сайта на Електроразпределение Север АД.

След като процедурата в електроразпределителното дружество бъде завършена, вие може да станете клиент на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД в случаите на временно захранване за строителни нужди или за постоянно захранване на вашия обект.

Относно процедурите и необходимите документи, ще Ви помогнат следващите указания:

 Случай

Вие сте физическо лице

Вие сте юридическо лице

Временно строително табло („времянка“)

1. Заявление за продажба на електрическа енергия от ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД при Общи условия (ФЛ)

2. Документ за самоличност (за справка)

3. Копие на пълномощно, ако се представлява от упълномощено лице (оригинал за справка)

4. Копие на становището/договора за присъединяване/допълнителното споразумение, издадени от електроразпределителното дружество с включена клауза за временно строително табло.

5. Служебна бележка от електроразпределителното дружество за изградени присъединителни съоръжения за временното строително табло.

1. Заявление за продажба на електрическа енергия от ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД при Общи условия (ЮЛ)

2. Документ за самоличност (за справка)

3. Копие на пълномощно, ако се представлява от упълномощено лице (оригинал за справка)

4. Копие на становището/договора за присъединяване/допълнителното споразумение, издадени от електроразпределителното дружество с включена клауза за временно строително табло.

5. Служебна бележка от електроразпределителното дружество за изградени присъединителни съоръжения за временното строително табло.

Постоянно захранване


 

Във всички случаи:

Във всички случаи:

1. Заявление за продажба на електрическа енергия от ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД при Общи условия (ФЛ)

2. Документ за самоличност (за справка)

3. Копие на пълномощно, ако се представлява от упълномощено лице (оригинал за справка)

4. Служебна бележка за изградени присъединителни съоръжения, издадена от електроразпределителното дружество.

1. Заявление за продажба на електрическа енергия от ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД при Общи условия (ЮЛ)

2. Документ за самоличност (за справка) на представляващия юридическото лице.

3. Копие на пълномощно, ако се представлява от упълномощено лице (оригинал за справка)

4. Служебна бележка за изградени присъединителни съоръжения, издадена от електроразпределителното дружество.

Единствен собственик:

1. Документ, удостоверяващ правото на собственост или вещното право на ползване върху имота (оригинал или нотариално заверено копие за справка).

2. Документ за въвеждане в експлоатация при нов или реконструиран обект.

3. Копие на договора за присъединяване, сключен с електроразпределителното дружество.

1. Документ, удостоверяващ правото на собственост или вещното право на ползване върху имота (оригинал или нотариално заверено копие за справка).

2. Документ за въвеждане в експлоатация при нов или реконструиран обект.

3. Копие на договора за присъединяване, сключен с електроразпределителното дружество.

Съсобственик:

1. Документ, удостоверяващ правото на собственост или вещното право на ползване върху имота (оригинал или нотариално заверено копие, за справка)

2. Нотариално заверено съгласие от останалите съсобственици на имота, партидата за електрическа енергия да се заведе на ваше име или съгласие от останалите съсобственици на имота, декларирано лично в Център за обслужване на клиенти на ЕНЕРГО-ПРО.

3. Документ за въвеждане в експлоатация при нов или реконструиран обект.

4. Копие на договора за присъединяване, сключен с електроразпределителното дружество.

1. Документ, удостоверяващ правото на собственост или вещното право на ползване върху имота (оригинал или нотариално заверено копие, за справка)

2. Нотариално заверено съгласие от останалите съсобственици на имота партидата за електрическа енергия да се заведе на името на представляваното от вас юридическо лице или съгласие от останалите съсобственици на имота, декларирано лично в Център за обслужване на клиенти на ЕНЕРГО-ПРО.

3. Документ за въвеждане в експлоатация при нов или реконструиран обект.

4. Копие на договора за присъединяване, сключен с електроразпределителното дружество.

Наемател:

1. Договор за наем (ползване), сключен между собственика/-ците на обекта и наемателя/ползвателя.

2. Нотариално заверено съгласие от собственика/-ците на обекта, наемателят/ползвателят да бъде клиент на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД за обекта, ако не е предвидена такава клауза в договора за наем, който да е нотариално заверен.

3. Документ за въвеждане в експлоатация при нов или реконструиран обект.

4. Копие на договора за присъединяване, сключен с електроразпределителното дружество.

1. Договор за наем (ползване), сключен между собственика/-ците на обекта и наемателя/ползвателя.

2. Нотариално заверено съгласие от собственика/-ците на обекта, наемателят/ползвателят да бъде клиент на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД за обекта, ако не е предвидена такава клауза в договора за наем, който да е нотариално заверен.

3. Документ за въвеждане в експлоатация при нов или реконструиран обект.

4. Копие на договора за присъединяване, сключен с електроразпределителното дружество.

Единствен наследник

1. Документ, удостоверяващ правото на собственост или вещното право на ползване върху имота (оригинал или нотариално заверено копие, за справка).

2. Удостоверение за наследници

3. Документ за въвеждане в експлоатация при нов или реконструиран обект.

4. Копие на договора за присъединяване, сключен с електроразпределителното дружество.

Един от няколко наследници

1. Документ, удостоверяващ правото на собственост или вещното право на ползване върху имота (оригинал или нотариално заверено копие за справка).

2. Удостоверение за наследници

3. Съгласие на всички останали наследници - нотариално заверено или лично декларирано в Център за обслужване на клиенти партидата да се прехвърли на ваше име.

4. Документ за въвеждане в експлоатация при нов или реконструиран обект.

5. Копие на договора за присъединяване, сключен с електроразпределителното дружество.

Представител на етажна собственост – асансьор, общи части и т.н.

1. Протокол и/или Решение на общо събрание, с което са избрани членове на управителен съвет и председател.

2. Решение на общо събрание на етажната собственост, с което е прието възлагането на физическото лице на дейностите по поддръжка на общите части и овластяването му да представлява етажната собственост в отношенията ѝ с ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД, и договора за поддръжка, в случаите на представителство от упълномощено лице.

3. Документ за въвеждане в експлоатация при нов или реконструиран обект.

4. Копие на договора за присъединяване, сключен с електроразпределителното дружество.

1. Решение на общо събрание на етажната собственост, с което е прието възлагането на юридическото лице на дейностите по поддръжка на общите части и овластяването му да представлява етажната собственост в отношенията ѝ с ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД, и договора за поддръжка, в случаите на представителство от упълномощено лице.

2. Документ за въвеждане в експлоатация при нов или реконструиран обект.

3. Копие на договора за присъединяване, сключен с електроразпределителното дружество.

 

 

Титуляр на Разрешение за поставяне на временен преместваем обект по смисъла на Закона за устройство на територията (барака, фургон и др.)

1. Разрешение за поставяне на временен преместваем обект по смисъла на Закона за устройство на територията на името на лицето-заявител.

2. Копие на становището за присъединяване, издадено от електроразпределителното дружество.

1. Разрешение за поставяне на временен преместваем обект по смисъла на Закона за устройство на територията на името на лицето заявител.

2. Копие на становището за присъединяване, издадено от електроразпределителното дружество.


СЪЩЕСТВУВАЩ ОБЕКТ

Ако вие сте закупил/ взел под наем/ наследил/ придобил чрез дарение или ползвател на електроснабден имот е необходимо да промените титуляра на партидата в 30-дневен срок. Заявления за попълване и документите, които трябва да предоставите в различните случаи са следните:

 Случай

Вие сте физическо лице

Вие сте юридическо лице

Единствен собственик

1. Заявление за продажба на електрическа енергия от ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД при Общи условия (ФЛ)

2. Документ за самоличност (за справка)

3. Документ, удостоверяващ правото на собственост или вещното право на ползване върху имота (оригинал или нотариално заверено копие, за справка)

4. Копие на пълномощно, ако се представлява от упълномощено лице (оригинал за справка)

1. Заявление за продажба на електрическа енергия от ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД при Общи условия (ЮЛ)

2. Документ за самоличност (за справка)

3. Документ, удостоверяващ правото на собственост или вещното право на ползване върху имота (оригинал или нотариално заверено копие, за справка)

4. Копие на пълномощно, ако се представлява от упълномощено лице (оригинал за справка)

Имотът има няколко собственици

1. Заявление за продажба на електрическа енергия от ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД при Общи условия (ФЛ)

2. Документ за самоличност (за справка)

3. Документ, удостоверяващ правото на собственост или вещното право на ползване върху имота (оригинал или нотариално заверено копие, за справка)

4. Нотариално заверено съгласие от останалите съсобственици на имота, партидата за електрическа енергия да се заведе на Ваше име или съгласие от останалите съсобственици на имота, декларирано лично в Център за обслужване на клиенти на ЕНЕРГО-ПРО.

5. Копие на пълномощно, ако се представлява от упълномощено лице (оригинал за справка)

1. Заявление за продажба на електрическа енергия от ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД при Общи условия (ЮЛ)

2. Документ за самоличност (за справка) на представляващия юридическото лице.

3. Документ, удостоверяващ правото на собственост или вещното право на ползване върху имота (оригинал или нотариално заверено копие, за справка)

4. Нотариално заверено съгласие от останалите съсобственици на имота партидата за електрическа енергия да се заведе на името на представляваното от вас юридическо лице или съгласие от останалите съсобственици на имота, декларирано лично в Център за обслужване на клиенти на ЕНЕРГО-ПРО

5. Копие на пълномощно, ако се представлява от упълномощено лице (оригинал за справка)

Наемател

1. Заявление за продажба на електрическа енергия от ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД при Общи условия (ФЛ)

2. Документ за самоличност (за справка)

3. Договор за наем (ползване), сключен между собственика/-ците на обекта и наемателя/ползвателя

4. Нотариално заверено съгласие от собственика/-ците на обекта, наемателят/ползвателят да бъде клиент на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД за обекта, ако не е предвидена такава клауза в договора за наем, който да е нотариално заверен.

5. Копие на пълномощно, ако се представлява от упълномощено лице (оригинал за справка)

1. Заявление за продажба на електрическа енергия от ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД при Общи условия (ЮЛ)

2. Документ за самоличност (за справка)

3. Договор за наем (ползване), сключен между собственика/-ците на обекта и наемателя/ползвателя

4. Нотариално заверено съгласие от собственика/-ците на обекта, наемателят/ползвателят да бъде клиент на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД за обекта, ако не е предвидена такава клауза в договора за наем, който да е нотариално заверен.

5. Копие на пълномощно, ако се представлява от упълномощено лице (оригинал за справка)

Единствен наследник

1. Заявление за продажба на електрическа енергия от ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД при Общи условия (ФЛ)

2. Документ за самоличност (за справка)

3. Документ, удостоверяващ правото на собственост или вещното право на ползване върху имота (оригинал или нотариално заверено копие, за справка)

4. Удостоверение за наследници

5. Копие на пълномощно, ако се представлява от упълномощено лице (оригинал да справка)

Един от няколко наследници

1. Заявление за продажба на електрическа енергия от ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД при Общи условия (ФЛ)

2. Документ за самоличност (за справка)

3. Документ, удостоверяващ правото на собственост или вещното право на ползване върху имота (оригинал или нотариално заверено копие, за справка)

4. Удостоверение за наследници

5. Съгласие на всички останали наследници - нотариално заверено или лично декларирано в Център за обслужване на клиенти партидата да се прехвърли на ваше име

6. Копие на пълномощно, ако се представлява от упълномощено лице (оригинал за справка)

 

Етажна собственост – асансьор, общи части и т.н.

1. Заявление за продажба на електрическа енергия от ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД при Общи условия (ФЛ)

2. Документ за самоличност на представляващия етажната собственост – председател на етажната собственост / упълномощено лице (за справка)

3. Протокол и/или Решение на общо събрание, с което са избрани членове на управителен съвет и председател.

4. Решение на общо събрание на етажната собственост, с което е прието възлагането на физическото лице на дейностите по поддръжка на общите части и овластяването му да представлява етажната собственост в отношенията ѝ с ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД, и договора за поддръжка, в случаите на представителство от упълномощено лице

 

1. Заявление за продажба на електрическа енергия от ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД при Общи условия (ЮЛ)

2. Документ за самоличност на представляващия Сдружение на собствениците / упълномощено лице (за справка)

5. Решение на общо събрание на етажната собственост, с което е прието възлагането на юридическото лице на дейностите по поддръжка на общите части и овластяването му да представлява етажната собственост в отношенията ѝ с ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД, и договора за поддръжка, в случаите на представителство от упълномощено лице

 

Титуляр на Разрешение за поставяне на временен преместваем обект по смисъла на Закона за устройство на територията (барака, фургон и др.)

1. Заявление за продажба на електрическа енергия от ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД при Общи условия (ФЛ)

2. Документ за самоличност (за справка)

3. Разрешение за поставяне на временен преместваем обект по смисъла на Закона за устройство на територията на името на лицето-заявител

4. Копие на пълномощно, ако се представлява от упълномощено лице (оригинал за справка)

1. Заявление за продажба на електрическа енергия от ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД при Общи условия (ЮЛ)

2. Документ за самоличност на представляващия юридическото лице (за справка)

3. Разрешение за поставяне на временен преместваем обект по смисъла на Закона за устройство на територията на името на лицето заявител

4. Копие на пълномощно, ако се представлява от упълномощено лице (оригинал за справка)

Документите за промяна титуляра по партида можете да подадете по един от следните начини:

  • в Център за обслужване на клиенти на ЕНЕРГО-ПРО;
  • на имейл service@energo-pro.bg, като документите бъдат сканирани и подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП) от заявителя на услугата;
  • да ги изпратите по пощата на адрес: гр. Варна, бул. Владислав Варненчик №258, Варна Тауърс, Кула Г, за Дирекция Обслужване на клиенти. Към заявлението следва да приложите копия на документите, доказващи качеството на потребител/клиент, в случай на заявител-физическо лице, придружени с декларация-съгласие за обработване на документи от клиент. Съдържанието на заявлението и подписът на подателя на заявлението и декларацията/ите следва да са нотариално заверени, както и всички документи да са заверени с „Вярно с оригинала“, име, дата и подпис на заявителя.

Писмена декларация за съгласие от собственик/съсобственик/сънаследник в нотариално заверена форма се прилага задължително в оригинал.