Цена на доставчик от последна инстанция

Цените, по които доставчиците от последна инстанция (ДПИ) продават електрическа енергия на крайни клиенти, се определят съгласно Методика, приета от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

В съответствие с предвиденото в Методиката цената на електрическата енергия на ДПИ се определя след изтичането на календарния месец и получаването на утвърдени измерени стойности от оператора на електроразпределителната мрежа. Цената е индивидуална за всяко място на потребление съобразно неговия товаров профил.

Съгласно Методиката цената на ДПИ за календарния месец за обект на клиент се изчислява на база на:

- обявените от борсовия оператор почасови цени на електрическата енергия на пазарен сегмент „Ден напред“ с тежест в калкулацията 80%;

- обявените от ЕСО ЕАД почасови цени на балансиращата енергия за недостиг с тежест в калкулацията 20%;

- предоставения от мрежовия оператор товаров профил на обекта – измерен почасов товаров профил за обекти с почасово измерване на електрическата енергия, съответно причислен стандартизиран товаров профил* за обекти без почасово измерване, според който са определени утвърдените измерени стойности за календарния месец;

- нормативно определен размер на надценка за покриване на разходите и възвръщаемостта за дейността на ДПИ.

*Заб.: Съгласно Правилата за търговия с електрическа енергия стандартизираният товаров профил (СТП) представлява поредица от коефициенти, която отразява почасовото разпределяне на потреблението на активната електрическа енергия за тип обект за даден период от време. СТП се разработват от операторите на електроразпределителни мрежи и се прилагат за обекти без почасово измерване на електрическата енергия. За клиентите с обекти, за които се прилагат СТП и които се отчитат по график на мрежовия оператор на определена дата в месеца, отчетените количества електрическа енергия се разпределят по приложимия СТП за всеки период на сетълмент (час) за периода от 1-во до последно число на календарния месец, в рамките на който е извършен отчетът, и се приемат за утвърдени измерени стойности. ДПИ използва тези данни за целите на ценообразуването и фактурирането на електрическата енергия за календарния месец.

Към цената за електрическа енергия клиентите на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД, в качеството му на ДПИ, заплащат и следните цени, без включен ДДС:

Цена за задължения към обществото – 0,00 лв./kWh;

Цена за пренос през електропреносната мрежа – 0,01989 лв./kWh;

Цена за достъп до електропреносната мрежа – 0,00068 лв./ kWh;

Цена за пренос през разпределителната мрежа за обекти, присъединени на средно напрежение – 0,02648 лв./kWh;

Цена за пренос през разпределителната мрежа за обекти, присъединени на ниско напрежение – 0,07073 лв./ kWh;

Цена за достъп до разпределителната мрежа за небитови клиенти – 0,02311 лв./kW/ден;

Цена за достъп до разпределителната мрежа за битови клиенти – 0,00885 лв./kWh.

Посочените цени са нормативно определени от КЕВР с Решение № Ц-19 от 01.07.2022 г. 

Всички небитови клиенти заплащат и акциз в размер на 0,00200 лв./kWh.

Общи принципи за разпределение на небалансите в специалната балансираща група на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД в ролята му на доставчик от последна инстанция