Цени до 30.06.2021 г.

На основание на § 15, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (обн. ДВ, бр. 57 от 2020 г., в сила от 26.06.2020 г.) в качеството си на титуляр на лицензия за търговия с електрическа енергия, „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД осигурява доставката на електрическа енергия за небитовите клиенти с обекти, присъединени към електроразпределителна мрежа на ниво ниско напрежение, когато тези клиенти не са избрали друг доставчик на свободния пазар на електрическа енергия до 30.09.2020 г. ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД сключва с клиентите типов договор за доставка на електрическа енергия.

Считано от 01.06.2021 г. цените на „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД за небитови (стопански и обществени) клиенти, присъединени към електроразпределителната мрежа на ниво ниско напрежение, са:

  1. Цени без ДДС и акциз, по които „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД, в качеството си на търговец, продава електрическа енергия на небитови клиенти, присъединени към електроразпределителната мрежа на ниво ниско напрежение:

Цени за небитови клиенти на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД, в сила от 01.06.2021 г. до 30.06.2021 г.

Тарифен план1

Зони в денонощието3

Цена за енергия лв./kWh

Цена за енергия с включена

цена за задължения към обществото2 лв./kWh

3 тарифи

Върхова

0,18942

0,21089

Дневна

0,16616

0,18763

Нощна

0,12498

0,14645

2 тарифи

Дневна

0,16994

0,19141

Нощна

0,12498

0,14645

1 тарифа

 

0,16994

0,19141

Цени за клиенти, сключили типов договор, в сила от 01.10.2020 г.

Небитовите клиенти на „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД, присъединени на ниско напрежение, заплащат и следните цени за мрежови услуги:

  • Цена за пренос на електрическа енергия през електропреносната мрежа – 0,01030 лв./kWh;
  • Цена за достъп до електропреносната мрежа – 0,00045 лв./kWh;
  • Цена за пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на ниско напрежение – 0,03531 лв./kWh;
  • Цена за достъп до електроразпределителната мрежа – 0,02053 лв./kW/ден.

  1. Съгласно Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), акцизната ставка за електрическата енергия за стопански цели е 2,00 лв. за мегават час.

Акцизът засяга само небитовите клиенти и за първи път е въведен на 1 януари 2007 година.

 

Забележки:

1 Приложимият тарифен план, по който клиентите заплащат потребената активна електрическа енергия за всеки от обектите си, е посоченият в типовия договор, сключен между клиента и „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД. За клиентите, които не са подписали типов договор, „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД ще приложи тарифния план, по който клиентът е заплащал консумираната електрическа енергия за обектите си към 30.09.2020 г.

2 Цената за задължения към обществото е утвърдена от КЕВР с Решение № Ц-29 от 01.07.2020 г. в размер на 0,02147 лв./kWh. Тя се дължи от всички клиенти на регулиран и свободен пазар. Клиентите на регулиран пазар не я виждат самостоятелно във фактурите си, тъй като тя влиза в утвърдените от КЕВР цени за електрическа енергия на крайния снабдител, докато на свободния пазар тя се представя като отделен компонент от крайната цена за електрическа енергия.

3 Използваните тарифни зони в денонощието са определени от Комисията за енергийно и водно регулиране: 

Месеци

Тарифни зони в денонощието

Върхова

Дневна*

Нощна

януари, февруари и март

8:00 ч. – 11:00 ч.
18:00 ч. – 21:00 ч.

6:00 ч. – 8:00 ч.
11:00 ч. – 18:00 ч.
21:00ч. – 22:00 ч.

22:00 ч. – 6:00 ч.

април, май, юни, юли, август, септември и октомври

8:00 ч. – 12:00 ч.
20:00 ч. – 22:00 ч.

7:00 ч. – 8:00 ч.
12:00 ч. – 20:00 ч.
22:00 ч. – 23:00 ч.

23:00 ч. – 7:00 ч.

ноември и декември

8:00 ч. – 11:00 ч.
18:00 ч. – 21:00 ч.

6:00 ч. – 8:00 ч.
11:00 ч. – 18:00 ч.
21:00ч. – 22:00 ч.

22:00 ч. – 6:00 ч.

* При клиенти с тарифен план на 2 тарифи (дневна и нощна), дневната тарифа обхваща и върховата тарифна зона.

Общи принципи за разпределение на небалансите в стандартната балансираща група на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД в ролята му на търговец (pdf)