Доставка на електрическа енергия на небитови клиенти от ДПИ след 01.07.2021 г.

Със Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ЗИДЗЕ, обн. ДВ, бр. 57 от 26.06.2020 г.) беше въведено изискването, считано от 01.10.2020 г. всички небитови клиенти да закупуват електрическа енергия на свободен пазар от избран от тях доставчик (търговец) по пазарни цени. По този начин, считано от същата дата небитовите клиенти вече не могат да участват и закупуват електрическа енергия на регулиран пазар, т.е. по регулирани от КЕВР цени.

С цел да се предостави достатъчно време на небитовите клиенти да проучат възможностите за доставка на свободен пазар законодателят предвиди преходен период от 01.10.2020 г. до 30.06.2021 г., в който небитовите клиенти да продължат да бъдат снабдявани с електрическа енергия от досегашния им доставчик, но в качеството му на търговец и по пазарни цени, докато изберат друг доставчик на свободен пазар.

Съгласно § 15, ал. 5, изр. 2 от ПЗР на ЗИДЗЕ от 01.07.2021 г. клиентите, които не са избрали друг доставчик, следва да се снабдяват с електрическа енергия от доставчик от последна инстанция (ДПИ).

ДПИ осигурява снабдяването с електрическа енергия на клиентите на свободен пазар, които са останали без доставчик по независещи от тях причини (търговецът им е с отнета лицензия/отстранен е от пазара/обявен е в несъстоятелност и др.) или когато срокът на договора на клиента с доставчика му е изтекъл и не е избран нов доставчик.

ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД е титуляр на лицензия за доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция, която обхваща административните области с центрове Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Разград, Русе, Силистра, Търговище и Шумен. Считано от 01.07.2021 г. дружеството ще продължи да снабдява небитовите клиенти, които не са избрали друг доставчик до 30.06.2021 г., но вече не в качеството си на търговец на електрическа енергия, а като ДПИ.

Доставката на електрическа енергия от ДПИ се извършва въз основа на писмен договор по цени на електрическата енергия, които се определят съгласно Методика, приета от КЕВР.

(*Забележка: До одобряването от КЕВР на Общи условия на договорите на ДПИ ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД прилага в отношенията с клиентите си писмени договори. Съгласно чл. 104, ал. 3 от Правилата за търговия с електрическа енергия, в случай че клиент няма сключен договор с ДПИ и не сключи такъв в указания му срок, доставката на електрическа енергия на клиента се преустановява до сключването на договор и заплащането на всички дължими суми за извършената доставка, включително за временно преустановяване и възстановяване на снабдяването).

Смяната на ДПИ с доставчик на свободен пазар (търговец) се извършва по реда на стандартната процедура за смяна на доставчик и координатор на балансираща група.