Профил

Адрес за контакт:

ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД                            
Варна Тауърс, кула Г                    
бул. Владислав Варненчик 258             
9009 Варна

 

 

 

ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД притежава лицензия за снабдяване с електрическа енергия от краен снабдител и лицензия за доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция. Територията на лицензиите на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД е с размер от близо 30 000 кв. км и обхваща 9 административни области в Североизточна България - Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Разград, Русе, Силистра, Търговище и Шумен. ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД снабдява с електрическа енергия около 1,1 млн. битови и небитови клиенти, като освен това предлага и други съпътстващи енергийни решения, продукти и услуги. През 2013 г. ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД е реализирало продажби на електрическа енергия в размер на 4,8 ТWh.

В качеството си на краен снабдител ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД снабдява с електрическа енергия битови и небитови клиенти, чиито обекти са присъединени към електроразпределителната мрежа на ниво ниско напрежение.

По силата на лицензията за доставчик от последна инстанция дружеството снабдява с електрическа енергия:

(1) клиенти, чиито обекти са присъединени към електроразпределителната мрежа на ниво средно напрежение, до избора им на друг доставчик;

(2) клиенти, чийто доставчик на пазара на електрическа енергия по свободно договорени цени не извършва доставка по независещи от клиента причини.

През годините компанията инвестира непрекъснато в повишаване качеството на обслужване на своите клиенти, за да поддържа добри бизнес взаимоотношения в дългосрочен план с тях. В отговор на техните растящи изисквания, както и за да предостави бързо и коректно обслужване, компанията обособи 11 центъра за обслужване на клиенти и въведе денонощен телефонен център с единен номер 0700 161 61. В допълнение, на интернет страницата на компанията www.energo-pro-sales.bg клиентите имат възможност да се информират за промените на пазара на електроенергия, както и за актуални продукти, услуги  и кампании на ЕНЕРГО-ПРО Продажби.

Дружеството разчита на своя дългогодишен опит и експертиза, освен за стабилното снабдяване с електроенергия, но и за ефективната комуникация към своите клиенти. В тази връзка ЕНЕРГО-ПРО Продажби се стреми да информира клиентите си проактивно за всички новости, свързани с енергийния пазар - от съвети за ефективно използване на електрическа енергия и опазване на околната среда до персонални решения за всеки бизнес. По този начин компанията усъвършенства дейността си и повишава качеството на предоставяните услуги, така че във всеки един момент да бъде надежден и компетентен партньор за своите клиенти.