Действащи цени на електроенергията за битови клиенти от 01.07.2023 г.

Съгласно Закона за енергетиката,  Комисията за енергийно и водно регулиране регулира крайните цени на електрическата енергия за битовите клиенти с обекти, присъединени към електроразпределителна мрежа на ниво ниско напрежение, когато тези клиенти не са избрали друг доставчик.

С Решение № Ц-14 от 30.06.2023 г. КЕВР утвърди нови цени, по които ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД продава   електрическа енергия на битовите крайни клиенти за периода от 01.07.2023 година. Със същото решение, КЕВР утвърди и  цените за мрежовите услуги на Електроразпределение Север АД, които също се заплащат от битовите клиети.

I. Цени без ДДС, по които „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД продава електрическа енергия на битови клиенти:

Начин на измерване1 Зони в денонощието2

Цена за енергия
лв./kWh

Цена за енергия и мрежови услуги
лв./kWh

С две скали дневна 0.15076 0.22483
нощна 0.05279 0.12686
С една скала 0.15076 0.22483

Битовите клиенти на „ЕНЕРГО-ПРО Продажби” АД заплащат следните утвърдени цени за мрежови услуги (без ДДС):

  • Цена за пренос и достъп през/до електропреносната мрежа – 0,01623 лв./kWh;
  • Цена за пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на ниско напрежение – 0,04825 лв./kWh;
  • Цена за достъп до електроразпределителната мрежа – 0,00959 лв./kWh.

1 Ако Вашият електромер е еднотарифен, т.е. има само една скала за отчитане, то Вие можете да го смените с двойнотарифен. В този случай можете да отидете в най-близкия Център за обслужване на клиенти на „ЕНЕРГО-ПРО“ и да подадете молба за промяна на електромера. Услугата се заплаща съгласно ценоразпис.

2 Дневната и нощната тарифа на електроенергията за битови клиенти е определена от Комисията за енергийно и водно регулиране:

Тарифа
Месеци Дневна Нощна
януари, февруари и март 6:00-22:00 22:00-6:00
април, май, юни, юли, август, септември и октомври 7:00-23:00 23:00-7:00
ноември и декември 6:00-22:00 22:00-6:00

Общи принципи за разпределение на небалансите в специалната балансираща група на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД в ролята му на краен снабдител (pdf)