Новини

07.08.2017 г.

Условия и ред за изплащане на дивидент на акции на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД, съгласно решение на редовното годишно общо събрание на акционерите от 28.06.2017 г.

На 28.06.2017 г. Общото събрание на акционерите на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД взе решениe част от печалбата на дружеството за 2016 г., подлежаща на разпределение в размер на 25,066,700.00 (двадесет и пет милиона шестдесет и шест хиляди и седемстотин) лева или 16.70 лева на акция, да бъде разпределена като дивидент, съгласно т.4 от Дневния ред на редовното годишно общо събрание на акционерите на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД.

Съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, на акционерите – физически лица ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД удържа окончателен данък върху дивидента в размер на 5 %, който се внася от дружеството в полза на бюджета в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което е взето решението за разпределяне на дивидент. Данъкът върху дивидента е внесен от ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД в полза на бюджета през м. юли 2017 г.

Управителният съвет на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД взе решение дивидентите на акции на дружеството, съгласно решение на редовното годишно общо събрание на акционерите от 28.06.2017 г. да се изплащат, както следва:

  • Акционери - физически лица: през периода от 07 август 2017 г. до 31 декември 2017 г. включително, дължимите дивиденти могат да бъдат получени във всеки от клоновете на Банка ДСК ЕАД, лично - срещу представяне на документ за самоличност, или от пълномощник - срещу представяне на нотариално заверено пълномощно. След изтичане на посочения период, акционерите – физически лица, които не са получили сумите за дивидент, посредством горепосочените варианти за изплащане, следва да се обърнат към ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД за изплащане на дължимите суми.
  • Акционери - юридически лица: от 07 август 2017 г. дължимите дивиденти ще бъдат изплатени след представяне от акционерите - юридически лица на банкова сметка, по която да им бъде преведен дивидентът.

 

27.02.2017 г.

Условия и ред за изплащане на дивидент на акции на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД, съгласно решение на извънредното общо събрание на акционерите от 29.12.2016 г.

На 29.12.2016 г. Общото събрание на акционерите на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД взе решениe част от неразпределената печалба на дружеството от минали години в размер на 35,093,380.00 (тридесет и пет милиона деветдесет и три хиляди триста и осемдесет лева) да бъде разпределена като дивидент в размер на 23.38 лева на акция, съгласно т.4 от Дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД.

Съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, на акционерите – физически лица ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД удържа окончателен данък върху дивидента в размер на 5 %, който се внася от дружеството в полза на бюджета в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което е взето решението за разпределяне на дивидент. Данъкът върху дивидента е внесен от ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД в полза на бюджета през м. януари 2017 г.

Управителният съвет на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД взе решение дивидентите на акции на дружеството, съгласно решение на извънредното общо събрание на акционерите от 29.12.2016 г. да се изплащат, както следва:

  • Акционери - физически лица: през периода от 27 февруари 2017 г. до 30 юни 2017 г. включително, дължимите дивиденти могат да бъдат получени във всеки от клоновете на Банка ДСК ЕАД, лично - срещу представяне на документ за самоличност, или от пълномощник - срещу представяне на нотариално заверено пълномощно. След изтичане на посочения период, акционерите – физически лица, които не са получили сумите за дивидент, посредством горепосочените варианти за изплащане, следва да се обърнат към ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД за изплащане на дължимите суми.
  • Акционери - юридически лица: от 27 февруари 2017 г. дължимите дивиденти ще бъдат изплатени след представяне от акционерите - юридически лица на банкова сметка, по която да им бъде преведен дивидентът.

 

09.08.2016 г.

Условия и ред за изплащане на дивидент на акции на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД, съгласно решение на годишно общо събрание на акционерите от 30.06.2016 г.

На 30.06.2016 г. Общото събрание на акционерите на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД взе следните решения:

1. Цялата печалба на дружеството за 2015 г. подлежаща на разпределение в размер на 9,313,969.56 лева или 6.205 лева на акция да бъде разпределена като дивидент, съгласно т.4 от Дневния ред на редовното годишно общо събрание на акционерите на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД;

2. Неразпределената печалба на дружеството от минали години в размер на 20,781,080.44 лева да бъде разпределена като дивидент в размер на 13.845 лева на акция, съгласно т.5 от Дневния ред на редовното годишно общо събрание на акционерите на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД.

Общата стойност на дивидента е 30,095,050.00 лева или 20.05 лв. на акция. Съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, на акционерите – физически лица ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД удържа окончателен данък върху дивидента в размер на 5 %, който се внася от дружеството в полза на бюджета в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което е взето решението за разпределяне на дивидент, т.е. до 31 юли 2016 г.

Управителният съвет на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД взе решение дивидентите на акции на дружеството, съгласно решение на годишното общо събрание на акционерите от 30.06.2016 г. да се изплащат, както следва:

  • Акционери - физически лица: през периода от 8 август 2016 г. до 30 декември 2016 г. включително, дължимите дивиденти могат да бъдат получени във всеки от клоновете на Банка ДСК ЕАД, лично - срещу представяне на документ за самоличност, или от пълномощник - срещу представяне на нотариално заверено пълномощно. След изтичане на посочения период, акционерите – физически лица, които не са получили сумите за дивидент, посредством горепосочените варианти за изплащане, следва да се обърнат към ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД за изплащане на дължимите суми.
  • Акционери - юридически лица: от 8 август 2016 г. дължимите дивиденти ще бъдат изплатени след представяне от акционерите - юридически лица на банкова сметка, по която да им бъде преведен дивидентът.


01.02.2013 г.

От 31.01.2013 г., Яна Маринова Димитрова е вписана в Търговския регистър за четвърти член на Управителния съвет на дружеството и представлява дружеството с всеки един от другите членове на УС.


12.10.2012 г./15:10 ч.

В изпълнение на задълженията си съгласно чл. 145 ЗППЦК, ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕООД ни уведоми за промяна в правата на глас, които може да упражнява в общото събрание на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД, в резултат на придобиване (прехвърляне) на акции с право на глас от друго лице на негово име, но за сметка на ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕООД. Акциите обект на сключената сделка са 250 000 бр. или 16,66% от капитала на дружеството.

Освен това ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕООД вече притежава непряко, чрез лице контролирано по смисъла на §1, т. 13 ДРЗППЦК 1 005 670 бр.акции или 67% от капитала. Общото дялово участие, притежавано непряко от ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕООД, е в размер на 1 255 670 бр.акции или 83,66% от капитала на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД.

В изпълнение на задълженията си съгласно чл. 145 ЗППЦК, ЕНЕРГО-ПРО а.с. Чехия ни уведоми за настъпилата промяна в правата на глас, които може да упражнява в общото събрание на дружеството в резултат на придобиване на акции с право на глас от лице, контролирано по смисъла на §1, т.13 от ДРЗППЦ. Актуалното състояние на непряко притежаваните акции от ЕНЕРГО-ПРО а.с. Чехия е 83,66% или общо 1 255 670 бр. акции от капитала на дружеството.

 

03.10.2012 г./17:10 ч.

Днес, 03.10.2012 г., ЕНЕРГО-ПРО и свързани с него лица придобиха част от акциите на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД, които бяха изтъргувани на Българска Фондова Борса. С това делът на мажоритарния собственик достигна 83,66%.

В близките месеци ЕНЕРГО-ПРО не възнамерява да прави търгово предложение към останалите акционери.