Проект на Общи условия

Публично обсъждане на проект на Общи условия на EНЕРГО-ПРО Продажби АД за доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция и проект на Правила за работа с потребителите на енергийни услуги

В изпълнение на задълженията си по чл. 128 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, на 08.12.2021 г. ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД стартира процедура по публично обсъждане на:

  • проект на Общи условия на EНЕРГО-ПРО Продажби АД за доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция;
  • проект на Правила за работа с потребителите на енергийни услуги като част от Общите условия.

Двата проекта са публикувани на интернет страницата на дружеството www.energo-pro-sales.bg и са на разположение в Центровете за обслужване на клиенти.

Може да изпращате Вашите предложения и коментари по публикуваните проекти в срок до 10.01.2022 г., включително, на посочените по-долу данни за контакт:

  • ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД

            Варна Тауърс – Кула Г,

            бул. „Владислав Варненчик“ № 258, гр. Варна 9009

            На вниманието на: Дирекция „Регулаторно управление”

  • service@energo-pro.bg
  • 0700 800 61 (съобразно тарифния план на клиента към номера „0700”)

Публичното обсъждане ще се проведе на 23.12.2021 г. от 15:00 ч. до 16:00 ч. на адрес: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 258, Варна Тауърс – Кула Г, ет. 4, зала 406.

Провеждането на събитието ще бъде съобразено с актуалните към датата на публичното обсъждане противоепидемични мерки.

С оглед необходимостта от спазване на дистанция и допустимия брой участници в залата, молим заинтересованите страни да заявят предварително на посочения по-горе имейл адрес или телефонен номер участието си в публичното обсъждане, като оставят телефон за контакт. В случай че се наложи публичното обсъждане да бъде отменено или при запълване на разрешения за ползване капацитет на залата, дружеството ще уведоми своевременно заинтересованите страни.

Предвид извънредната епидемична обстановка препоръчваме изпращането на писмени предложения и коментари на посочените по-горе адреси за кореспонденция.

Важно: Съгласно т. I.32 от Заповед № РД-01-973 от 26.11.2021 г. (https://coronavirus.bg/bg/1174) на Министъра на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки, в сила от 01.12.2021 г., мярката относно преустановяване провеждането на групови мероприятия по т. I.2 от Заповедта може да не се прилага при следните условия:

а) 100% от персонала в съответния обект/лицата, заети с мероприятието са ваксинирани или преболедували COVID-19 или разполагат с резултат от изследване, удостоверено с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване и

б) ръководителят на обекта/организаторът на мероприятието е взел решение и е създал необходимата организация за допускане в обекта, съответно на мероприятието само на лица, които:

аа) са ваксинирани или преболедували COVID-19, удостоверено с валидни документи за ваксинация или за преболедуване или

бб) представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в обекта/мероприятието изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в обекта/мероприятието), удостоверено чрез валиден документ или удостоверение за наличие на антитела срещу SARS-CoV-2.

в) условията по букви „аа“ и „бб“ не се прилагат по отношение на лица до 18 годишна възраст.

Заповед № РД-01-973 от 26.11.2021 г. е публикувана на интернет страницата на Министерството на здравеопазването и на https://coronavirus.bg/bg/. В т. II от Заповедта са изброени валидните документи за ваксинация, за преболедуване и за изследване.

Проект на Общи условия на EНЕРГО-ПРО Продажби АД за доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция

Проект на Правила за работа с потребителите на енергийни услуги на EНЕРГО-ПРО Продажби АД, в качеството му на доставчик от последна инстанция