ПУБЛИЧНИ ОБСЪЖДАНИЯ

Съгласно нормативните изисквания общите условия, при които крайните клиенти закупуват електрическа енергия от крайния снабдител за обектите си, присъединени на ниво ниско напрежение, се одобряват от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР).

Преди внасянето за одобряване от ДКЕВР на проекта на общи условия за продажба на електрическа енергия (общи условия), „ЕНЕРГО-ПРО Продажби” АД е длъжно да проведе процедура по публично обсъждане по реда на Наредба № 3 за лицензиране на дейностите в енергетиката. В рамките на тази процедура проектът на общи условия се обявява в центровете за обслужване на клиенти на дружеството и по друг подходящ начин най-малко 30 дни преди представянето му в ДКЕВР. Клиентите имат възможност да подават своите коментари и предложения по проекта на общи условия, както и да участват в предварително насрочено публично обсъждане. След публичното обсъждане, „ЕНЕРГО-ПРО Продажби” АД прави анализ на получените предложения и изготвя становище по тях, което внася в ДКЕВР заедно с проекта на общи условия и протокола от публичното обсъждане.

На 14 юни 2013 г. „ЕНЕРГО-ПРО Продажби” АД публикува проект на нови общи условия на интернет страницата www.energo-pro.bg, както и във всички центрове за обслужване на клиенти. Публичното обсъждане на проекта на общи условия беше проведено на 16 юли 2013 г. от 15:00 ч. на адрес: зала 4 „Пресцентър”, Фестивален и конгресен център, бул. „Сливница” № 2, гр. Варна. В срок до 16 юли 2013 г. клиентите можеха да изпращат своите коментари и бележки по проекта на общи условия.

Извън нормативните изисквания, „ЕНЕРГО-ПРО Продажби” АД се ангажира да публикува на интернет страницата си всички получени предложения по проекта на общи условия, протокола от публичното обсъждане и позицията на дружеството, за да осигури максимална прозрачност по проведената процедура.