График за отчитане на електроенергията на битови клиенти

Код от картинката