Оповестяване на предложение към КЕВР за утвърждаване на необходими приходи и цени на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД за предстоящия ценови период

Публикувано на 28.02.2022

Оповестяване на предложение към КЕВР за утвърждаване на необходими приходи и цени на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД за предстоящия ценови период

На основание чл. 36а, ал. 1 от Закона за енергетиката и чл. 46 от Наредба № 1 от 14.03.2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия (Наредба № 1), ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД уведомява своите клиенти, че ще подаде заявление до Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за утвърждаване на необходими годишни приходи и цени за услугата „снабдяване с електрическа енергия от краен снабдител” на битови потребители за предстоящия ценови период от 01.07.2022 г.

В заявлението не се предвижда увеличение на цените на електрическата енергия по тарифи, като дружеството предлага запазване на пълния размер на надбавката за дейността, регламентиран в чл. 10, ал. 5 от Наредба № 1.

В съответствие със законовите изисквания ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД ще заяви за признаване и разходи, които произтичат от наложени на дружеството задължения по Закона за енергийната ефективност.

Още новини