Нова методика за определяне на цените на ДПИ от 01.08.2021 г.

Публикувано на 28.07.2021

Нова методика за определяне на цените на ДПИ от 01.08.2021 г.

Цените, по които доставчиците от последна инстанция (ДПИ) продават електрическа енергия на крайни клиенти, се определят съгласно Методика, приета от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Считано от 01.08.2021 г. влиза в сила нова Методика за определяне на цените на електрическата енергия на доставчика от последна инстанция (обн. ДВ, бр. 60 от 20.07.2021 г.), с която се въвежда различен начин за ценообразуване.

В съответствие с предвиденото в Методиката цената на електрическата енергия на ДПИ се определя след изтичането на календарния месец и получаване на утвърдени измерени стойности от оператора на електроразпределителната мрежа. Цената е индивидуална за всяко място на потребление съобразно неговия товаров профил.

Цената на ДПИ за календарния месец за обект на клиент се изчислява на база на:

- обявените от борсовия оператор почасови цени на електрическата енергия на пазарен сегмент „Ден напред“ с тежест в калкулацията 80%;

- обявените от ЕСО ЕАД почасови цени на балансиращата енергия за недостиг с тежест в калкулацията 20 %;

- предоставения от мрежовия оператор товаров профил на обекта – измерен почасов товаров профил за обекти с почасово измерване на електрическата енергия, съответно причислен стандартизиран товаров профил* за обекти без почасово измерване, според който са определени утвърдените измерени стойности за календарния месец;

- нормативно определен размер на надценка.

До 31.07.2021 г. ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД продава електрическа енергия по цена, която е еднаква за всички клиенти и се обявява на интернет страницата на дружеството. След 01.08.2021 г., поради индивидуалното изчисляване на цената на електрическата енергия за всеки обект, се преустановява обявяването на цена за всеки съответен месец на интернет страницата.

Още новини