ЕНЕРГО-ПРО съветва стопанските клиенти на ДПИ за бърз избор на доставчик на електроенергия

Публикувано на 25.08.2021

ЕНЕРГО-ПРО съветва стопанските клиенти на ДПИ за бърз избор на доставчик на електроенергия

Над 55% от небитовите клиенти на ЕНЕРГО-ПРО Продажби вече се снабдяват с електроенергия от Доставчик от последна инстанция (ДПИ). Промяната е следствие на изискване в Закона за изменение и допълнение към Закона за енергетиката от 26.06.2020 г., според което всички небитови клиенти следваше да преминат от 01.07.2021 г. на доставчик на електроенергия по свободно договорени цени. Клиентите, които не са избрали свой доставчик, преминаха на ДПИ.

Междувременно от 01.08.2021 г. Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) въведе нова  Методика за определяне на цените на електрическата енергия на доставчика от последна инстанция, с която се въвежда различен начин за ценообразуване. Според Методиката цената на електрическата енергия на ДПИ се определя след изтичането на календарния месец и получаване на утвърдени измерени стойности от оператора на електроразпределителната мрежа. Цената е индивидуална за всяко място на потребление съобразно неговия товаров профил. Цената на ДПИ за календарния месец за обект на клиент се изчислява на база на:

  • обявените от борсовия оператор почасови цени на електрическата енергия на пазарен сегмент „Ден напред“ с тежест в калкулацията 80%;
  • обявените от ЕСО ЕАД почасови цени на балансиращата енергия за недостиг с тежест в калкулацията 20 %;
  • предоставения от мрежовия оператор товаров профил на обекта – измерен почасов товаров профил за обекти с почасово измерване на електрическата енергия, съответно причислен стандартизиран товаров профил за обекти без почасово измерване, според който са определени утвърдените измерени стойности за календарния месец;
  • нормативно определен размер на надценка.
     

Съгласно новия начин на ценообразуване, цената не се обявява предварително, а изчислението и фактурирането се прави след изтичане на периода на потребление. ЕНЕРГО-ПРО Продажби съветва стопанските клиенти да намерят начин да изберат доставчик възможно най-бързо, тъй като цените на ДПИ са по-високи от цените на свободния пазар на електроенергия.   

ЕНЕРГО-ПРО Продажби напомня, че както и досега избор на нов доставчик на електроенергия е възможно да бъде направен всеки месец до 10-о число, като промяната влиза в сила от първо число на следващия месец. Близо 45% клиенти на дружеството направиха своя избор и сключиха индивидуални договори в законоопределения срок.

ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД е титуляр на лицензия за доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция, която обхваща административните области с центрове Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Разград, Русе, Силистра, Търговище и Шумен. ДПИ осигурява снабдяването с електрическа енергия на клиентите на свободен пазар, които са останали без доставчик по независещи от тях причини (търговецът им е с отнета лицензия/отстранен е от пазара/обявен е в несъстоятелност и др.) или когато срокът на договора на клиента с доставчика му е изтекъл и не е избран нов доставчик. За доставката от Доставчик от последна инстанция (ДПИ) е необходимо сключване на писмен договор.

Още новини