ЕНЕРГО-ПРО Продажби публикува списък с клиентите си във връзка с предстоящата либерализация на енергийния пазар от 1 октомври 2020 г.

Публикувано на 13.07.2020

ЕНЕРГО-ПРО Продажби публикува списък с клиентите си във връзка с предстоящата либерализация на енергийния пазар от 1 октомври 2020 г.

ЕНЕРГО-ПРО Продажби завърши подготовката си за предстоящата либерализация на електроенергийния пазар на всички стопански клиенти, присъединени към електроразпределителната мрежа на ниско напрежение, с краен срок до 30.09.2020 г. Информация за новостите и това, което е необходимо да се направи в тази връзка, е публикувана на интернет страницата на енергийното дружество: https://energo-pro-sales.bg/bg/za-klienta/klienti-na-svoboden-pazar/liberalizacija-na-elektroenergijnija-pazar-za-nebitovi-klienti-ot-01-10-2020-g. Разгледани са основните разлики между регулирания и свободния пазар, както и отговори на най-често задаваните въпроси. Клиентите ще получат уведомителни писма и контактни данни за допълнителна информация относно предстоящата правно регламентирана промяна.

Публикуван е и списък с небитови крайни клиенти, чиито обекти са присъединени към електроразпределителната мрежа на ниво ниско напрежение (съгласно §15, Ал. 1 от Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката), актуален към 07.07.2020 г, както и писмо-обръщение до всички небитови клиенти на регулиран пазар, относно прекратяване на снабдяването с електрическа енергия по регулирани цени от 01.10.2020 г. Всеки небитов клиент, който попада в обхвата на тези клиенти, които ще излязат на свободния пазар с електроенергия, може да провери своите данни в този списък и ако има несъответствие, да се обади в някой от центровете за обслужване на клиенти и да актуализира данните си, което е едно от условията за успешно включване в свободния пазар.

Излизането на клиент на свободния пазар от първо число на следващ месец изисква подаване на съответното заявление до 10-о число на предходния месец. Периодът, в който стопанските потребители, присъединени към мрежата на ниво ниско напрежение ще могат да се снабдяват с електроенергия от настоящия си краен снабдител, приключва до 30.09.2020 година. След тази дата неизбралите доставчик на електроенергия по свободно договорени цени ще останат през т.нар. гратисен период до 30.06.2021 г. при досегашния си краен снабдител, но съгласно лицензионната му дейност на търговец на електрическа енергия. В този случай ще бъде сключен типов договор по образец, утвърден от КЕВР.

От 01.07.2021 г. клиентите без избран търговец ще се снабдяват с електроенергия от настоящия си доставчик, но в качеството му на Доставчик от последна инстанция (ДПИ). Цената на ДПИ се образува по методика на КЕВР при калкулиране на действителната стойност на разходите за балансираща енергия след получаване на реалните данни от отчета на средствата за търговско измерване и сетълмент от ЕСО ЕАД.

Либерализацията на енергийния пазар е процес, който се реализира в страната от повече от десет години. През 2013 година, отново по силата на законови задължения, на свободния пазар бяха изведени стопанските потребители, присъединени на ниво средно напрежение. Това са големи бизнес потребители на електроенергия.

С последните изменения в Закона за енергетиката от 26.06.2020 г. излизането на свободния пазар на електроенергия вече ще обхване задължително всички небитови потребители, включително тези, чиито обекти са присъединени към електроразпределителната мрежа на ниво ниско напрежение. Тази промяна означава, че от 1 октомври 2020 г. около 300 хиляди на брой на територията на цялата страна с общо годишно потребление от ≈ 4,5 TWh. ще закупуват електроенергия за своите нужди от лицензиран търговец на свободния пазар.

Засега домакинствата могат да останат на регулирания пазар или също да изберат доставчик на електроенергия на свободния пазар. В следващите няколко години се планира пълна либерализация на енергийния пазар чрез задължително поетапно излизане на всички битови клиенти на пазара по свободно договорени цени.

Очакванията са, либерализираният пазар да функционира в условията на ефективна конкуренция, като цените на електрическата енергия ще се формират въз основа на търсенето и предлагането, с което ще се постигнат оптимални условия за доставка и балансиране. Клиентите ще продължат да заплащат и цените на мрежовите услуги, както и цената за задължения към обществото, които ще продължат да бъдат утвърждавани и регулирани от КЕВР.

 

Още новини