ЕНЕРГО-ПРО отразява държавните компенсации за бизнес клиентите във фактурите за месец август

Публикувано на 01.09.2022

ЕНЕРГО-ПРО отразява държавните компенсации за бизнес клиентите във фактурите за месец август

Подпомагането на небитовите крайни клиенти поради високите цени на електроенергията продължава и през месец септември 2022 г. Съгласно правителствената програма ЕНЕРГО-ПРО отчита помощта в сметките за август, които небитовите клиенти получават през месец септември.

Размерът на предвидената подкрепа по Програмата за периода от 1 юли 2022 г. до 30 септември 2022 г. за небитовите крайни клиенти (с изключение на Операторите) се изчислява на базата на количествата активна електрическа енергия, върху които по принцип следва да се начисли цена „задължение към обществото“ за всеки отделен месец, като в сумата не е включен ДДС. Този размер се изчислява като 100 на сто от разликата между реалната средномесечна борсова цена за базов товар на сегмента „ден напред” на „Българска независима енергийна борса" ЕАД (БНЕБ), за съответния месец и базовата цена от 250 лв./MWh.

В случай на клиенти с цена, надвишаваща базовата цена от 250 лв./MWh с по-малка сума от размера на компенсацията, се изплаща компенсация в размер, така че цената за клиента след компенсиране да не е по-ниска от 250 лв./MWh. Компенсация за клиенти с цени под базовата цена от 250 лв./MWh не се предвижда.

Средната цена на базов товар на БНЕБ, пазарен сегмент "Ден напред", в лв./MWh за м. август 2022 г. е 846,59 лв.

Още новини