Държавните компенсации за бизнес клиентите ще бъдат отразени във фактурите за месец юли

Публикувано на 09.08.2022

Държавните компенсации за бизнес клиентите ще бъдат отразени във фактурите за месец юли

Подпомагането на небитовите крайни клиенти поради високите цени на електроенергията продължава и през месец август 2022 г. Съгласно правителствената програма ЕНЕРГО-ПРО отчита помощта в сметките за юли, които небитовите клиенти получават през месец август.

Размерът на предвидената подкрепа по Програмата за периода от 1 юли 2022 г. до 30 септември 2022 г. за небитовите крайни клиенти (с изключение на Операторите) се изчислява на базата на количествата активна електрическа енергия, върху които по принцип следва да се начисли цена „задължение към обществото“ за всеки отделен месец, като в сумата не е включен ДДС. Този размер се изчислява като 100 на сто от разликата между реалната средномесечна борсова цена за базов товар на сегмента „ден напред” на „Българска независима енергийна борса" ЕАД (БНЕБ), за съответния месец и базовата цена от 250 лв./MWh.

В случай на клиенти с цена, надвишаваща базовата цена от 250 лв./MWh с по-малка сума от размера на компенсацията, се изплаща компенсация в размер, така че цената за клиента след компенсиране да не е по-ниска от 250 лв./MWh. Компенсация за клиенти с цени под базовата цена от 250 лв./MWh не се предвижда.

Средната цена на базов товар на БНЕБ, пазарен сегмент "Ден напред", в лв./MWh за м. юли 2022 г. е 632,27 лв.

Още новини