Търгово предложение

УВЕДОМЛЕНИЕ
на основание чл.154, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

В изпълнение на изискванията на чл.154, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа Управителният съвет на „Енерго-Про Продажби“ АД оповестява отправеното на основание чл.149а, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа търгово предложение от „Енерго-Про Варна“ ЕООД за закупуване на акциите на останалите акционери на „Енерго-Про Продажби“ АД и становището на Управителния съвет на „Енерго-Про Продажби“ АД по отправеното търгово предложение.

Търговото предложение и становището на Управителния съвет на „Енерго-Про Продажби“ АД са публикувани във вестник „Новинар“ (брой 98 от 30 април 2015 г.) и вестник „Монитор“(брой 5513 от 30 април 2015 г.), оповестени са на интернет страницата на „Енерго-Про Продажби“ АД (http://www.energo-pro-sales.bg/) и са достъпни за запознаване на хартиен носител на рецепцията на адреса на „Енерго-Про Продажби“ АД (гр. Варна, район Владислав Варненчик, Варна Тауърс, кула  Г, бул. "Владислав Варненчик" No 258). Определеният в Търговото предложение 28 дневен срок за приемане на предложението тече от датата на публикуването му в посочените ежедневници.

Приложения:

Търгово предложение, отправено от „ЕНЕРГО-ПРО ВАРНА“ ЕООД до останалите акционери в“ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ“ АД  за закупуване на притежаваните от тях общо 143 495 (сто четиридесет и три хиляди четиристотин деветдесет и пет) обикновени, безналични, поименни акции от капитала на “ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ“ АД, в окончателната му редакция

Становище на Управителния съвет на „ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ“ АД по Търговото предложение

 

Пламен Стефанов - Председател на Управителния съвет
Боряна Пенева - Член на Управителния съвет