Годишно общо събрание на акционерите на 18.12.2014г.

Покана за свикване на редовно годишно общо събрание

Обявление във вестник "Новинар"

Обявление в ТР

Мотивиран доклад за депозит от УС на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД

Мотивиран доклад за цесия от УС на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД

Договор за цесия с ЕНЕРГО-ПРО България

Договор за цесия с Пиринска Бистрица Енергия ЕАД

Рамково споразумение за встъпване в дълг с ЕНЕРГО-ПРО България ЕАД

Споразумение за встъпване в дълг с Пиринска Бистрица ЕАД

Споразумение за встъпване в дълг с ЕНЕРГО-ПРО България ЕАД

Рамково споразумение за встъпване в дълг с Пиринска Бистрица ЕАД

Проекто - договор с ЕП Варна за депозит

Проекто - договор с ЕП а.с. за  депозит

Решение от заседание на УС на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД

Пълномощно, pdf

Пълномощно, doc

Решение на НС на Дружеството

Приложение 2 към Протокол от заседание на НС

Материали и предложения на НС и УС за решения

Доклад за възнагражденията

Годишен финансов отчет 2013г.

Доклад „Спазвай или обяснявай“

Доклад на независимия одитор

Доклад за дейността 2013г.

Приложение 11

Приложение 9

Уведомление до КФН

Отчет за дейността на ДВИ за 2013г.

Автобиография на Властимил Оурджада

Свидетелство за съдимостта на Властимил Оурджада

Протокол от Общо събрание