Доставчик от последна инстанция

Съгласно §17, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) към Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр. 59 от 05.07.2013 г., в сила от 05.07.2013 г.) до 30 юни 2015 г. доставчиците от последна инстанция (ДПИ) купуват необходимата за потребителите си електрическа енергия само от обществения доставчик (НЕК ЕАД). След тази дата ДПИ имат право да сключват сделки за закупуване на електрическа енергия за своите клиенти по свободно договорени цени.

Във връзка с това, ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД в качеството си на Доставчик от последна инстанцияобявява цена за продажба на електрическа енергия за м. декември 2018 г. при нулева стойност на разходите за балансираща енергия, в размер на 108,53 лв./МВтч.

ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД продава електрическа енергия на своите клиенти само по тарифен план „Една скала”*. Цената на тарифата се образува при калкулиране на действителната стойност на разходите за балансираща енергия след получаване на реалните данни от отчета на средствата за търговско измерване и сетълмент от ЕСО ЕАД. В срок от три работни дни след получаване на горепосочените данни ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД обявява на интернет страницата си крайната цена по тарифен план „Една скала“ за съответния отчетен месец.

*Тарифен план „Една скала” - тарифен план, при който ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД продава електрическа енергия на своите клиенти по една и съща цена през всички часове на денонощието.

Цени без ДДС, по които ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД продава електрическа енергия на клиенти на ДПИ за месец октомври 2018 година
Тарифен план Единична цена лв./кВтч
С една скала

0.12873

Клиентите на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД, в качеството му на ДПИ, считано от 01.07.2018 г. заплащат и следните цени, без включени ДДС и акциз:

  • Цена за задължения към обществото – 0,03675 лв./кВтч;
  • Цена за пренос през електропреносната мрежа – 0,00845 лв./кВтч;
  • Цена за достъп до електропреносната мрежа – 0,00139 лв./кВтч;
  • Цена за пренос през разпределителната мрежа за обекти, присъединени на средно напрежение – 0,01170 лв./кВтч или цена за пренос през разпределителната мрежа за обекти, присъединени на ниско напрежение – 0,03278 лв./кВтч;
  • Цена за достъп до разпределителната мрежа – 0,00854 лв./кВтч.

Цени за минали периоди на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД в ролята му на доставчик от последна инстанция

Общи принципи за разпределение на небалансите в специалната балансираща група
на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД в ролята му на доставчик от последна инстанция (
pdf)