Извънредно общо събрание на акционерите на 30.05.2014 г.

 • Протокол от извънредно общо събрание на акционерите на ЕНЕРГО-ПРО Продажби на 30.05.2014 г. 
 • Покана за свикване на извънредно годишно общо събрание
 • Обявление във вестник "Новинар"
 • Обявление в ТР
 • Мотивиран доклад за овърдрафт от УС на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД
 • Мотивиран доклад за цесия от УС на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД
 • Договор за цесия с ЕНЕРГО-ПРО България
 • Договор за цесия с Пиринска Бистрица Енергия ЕАД
 • Рамково споразумение за встъпване в дълг с ЕНЕРГО-ПРО България ЕАД
 • Споразумение за встъпване в дълг с Пиринска Бистрица ЕАД
 • Споразумение за встъпване в дълг с ЕНЕРГО-ПРО България ЕАД
 • Рамково споразумение за встъпване в дълг с Пиринска Бистрица ЕАД
 • Двустранен договор за предоставяне на овърдрафт
 • Тристранен договор за предоставяне на овърдрафт
 • Решение от неприсъствено заседание на УС на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД
 • Пълномощно, pdf
 • Пълномощно, doc